Inchide

Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant anteprescolar si prescolar (crese si gradinite) din Municipiul Hunedoara, Gradinita cu Program Prelungit Nr. 1

Cladiri

Valoare totala investitie:

5.596.380,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC METALPROD WEST SRL

Manager proiect:

Fodor Cristina

Sursa de finantare

Buget local
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
POR/10/2017/10/10.1a/7 REGIUNI
Axa Prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaţionale;
Prioritatea de investiţii: 10.1 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare;
Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Titlul Proiectului: „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preşcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1”, cod SMIS 122826.
Contractul de finanțare nr. 4300/ 16.07.2019, încheiat între UAT Municipiul Hunedoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Total: 5.382.947,46 lei
- 4.575.505,35 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 85%
- 699.783,15 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 13%
- 107.658,96 lei, cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, 2%

Parteneri

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Scurtă prezentare
Clădirea cu destinaţia de Grădiniţă, din punctul de vedere al conformării este alcătuita din dintr-un tronson.
Suprafaţa terenului aferenta obiectivului de investiţii este de 6.306 mp.
Dimensiunile maxime în plan ale clădirii analizate sunt următoarele: 58,65 x36,20 m.
Imobilul este situat in strada Piața Florilor nr. 1 Bis, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara si are destinatia principala de Gradinita.
Perioada de proiectare a clădirii: 1975.
Perioada de executie a clădirii: 1977.

Descrierea arhitecturală:
- Regimul de înălţime: S+P+1E;
- Înălţimea clădirii: 7,200 m;
- Suprafaţa construită: 961,00 m2;
- Suprafaţa construită desfăşurată: 1.922,00 m2;
- Înălţimea medie a soclului: 0,500 m;
- Număr de tronsoane: 1;
- Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;
- Tip acoperiş: Partial sarpanta si partial terasa
- Tip învelitoare: Sarpanta: invelitare din tigla ceramica
- Terasa: membrana bituminoasa.
- Gradul de rezistenţă la foc: III.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției
Analiza de nevoi realizata la GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 1 a scos in evidente o serie de probleme legate de infrastructura după cum urmeaza:
- Infrastructura de educaţie deficitara (clădirile sunt vechi, nu corespund standadelor privind eficienta energetica, nu au autorizaţie ISU etc).
- Lipsa unor spatiilor igienico-sanitare adecvate (WC pentru fete/baieti/persoane cu dizabilitati in care sa existe apa calda).
- Lipsa unor dotări pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, toalete adecvate).
- Lipsa echipamentelor IT care sa asigure noi metode de predare invatare.
- Lipsa amenajării spatiilor exterioare.
Pe langa deficientele enumerate anterior, cladirea nu indeplineste condiţiile necesare pentru asigurarea condiţiilor de confort interior ale ocupanţilor avand proprietăţi termice scăzute, care se traduc prin consumuri mari de energie si emisii de CO2.
Potenţialul de economisire a energiei în clădirile publice ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convenţional. în clădirile din România consumul specific de căldură şi apă caldă menajeră este dublu faţă de cele din Europa de Vest, şi, prin urmare, există o rată ridicată de emisii de poluare.
Investiţiile în eficienţa energetică a infrastucturii clădirilor publice vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea şi asigurarea unui confort termic al utilizatorilor, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea calitatii activitatilor desfăşurate în cadrul acestor instituţii.
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică a clădirilor va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:
- îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de intreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
- Eficientizarea modalităţii de organizare prin crearea de condiţii optime;
- Creşterea gradului de implicare a populaţiei, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Directivele Europene prevăd, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali.• Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 prin realizarea lucrărilor de reparații a acoperișului , recompartimentare, reabilitarea termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde, refacerea izolației termice, reabilitarea instalatiei electrice prin inlocuirea circuitelor si inlocuirea corpurilor electrice, reabilitarea instalatiei sanitare, modernizarea instalatiei de paratrasnet, înlocuirea tamplariei interioare (usi si ferestre), pardoselii, refacerea zidăriei, tencuielii interioare și exterioare, adaptarea infrastructurii pentru persoane cu dizabilitati prin realizarea unei rampe de acces in cladire lucrări, montarea unei platforme oblice mobile, realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi, necesare pentru obținerea avizelor de funcționare, respectiv aviz ISU, aviz DSP, amenajari exterioare ca amenajarea loc special de joaca, amenajarea curții, a aleilor de acces. În scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii din grădiniță.
• Sporirea calității dotărilor Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 – mobilier (pentru sălile grupelor, dormitor, vestiar, bucătărie, sală de mese), echipamente IT care vor contribui la creșterea calității actului educațional.
• Îmbunătățirea accesului la servicii de educație a unui număr de 259 preșcolari din municipiul Hunedoara, prin crearea unor spații de învățare și de recreere adecvată care promovează noi abordări de predare și învățare ( inclusiv cu ajutorul tehnologiei moderne).
• Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic. Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor din clădirile existente are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire , precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Totodată reabilitarea termică a clădirii duce la îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului grădiniței, beneficiari direcți ai investiției

În acest sens, reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 va cuprinde următoarele lucrări, inclusiv dotări:

A. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
1. Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
Reabilitarea acoperişului
2. Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz
3.Demolarea parţiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei si/sau a funcţiunii existente a construcţiei:
Executarea unor lucrări de recompartimentare interioară
4. Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare: Executarea unor lucrări de recompartimentare interioară

B. Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă:
1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
a. Izolarea termică a faţadelor - parte opacă
b. Izolarea termică a faţadei - parte vitrată
c. Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei
d. Termo-hidroizolarea terasei
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol neîncălzit
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
a. înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2
b. înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare
c. înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire
d. înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum
e. Montare boilere electrice pentru prepararea apei calde menajere
3. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri:
a. Reabilitarea instalaţiei de iluminat
b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente
4. Repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei
5. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
6. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie
7. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii
8. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi:
a. Realizarea unei rampe de acces in clădire
b. Montarea unei platforme oblice mobile
c. Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi
9. Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU:
a. Instalţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu
b. Instalaţii de limitare si stingere a incendiilor
10. Reabilitarea/ modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate
11. Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre)
12. Lucrări de modernizare a instalaţiei de paratrăznet
13. Lucrări propuse privind partea de arhitectura/ dotări/ amenajari interioare:
a. Amenajări speciale pentru joaca preşcolarilor în aer liber
b. Reabilitarea aleilor pietonale existente si accesului auto din incinta
c. Reabilitarea iluminatului exterior de incinta
d. Lucrări privind amenajari exterioare:
e. înlocuire obiecte sanitare (vase wc, lavoare, baterii sanitare, oglinzi, vane, cabine dus)
f. înlocuirea tuturor lavoareleor/ spălătoarele si bateriile de apa calda / rece din bucătării
g. înlocuirea finisajelor interioare: pardoseli, pereţi si tavane
h. Soluţie acces exterior la sala de mese - copertina panou tristrat pe structura metalica

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale
- Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA – 1 buc
- Centrala adresabila detecţie si alarmare incendiu - 1 buc
- Platforma inclinata - Sistem de ridicare pentru persoane cu handicap locomotor de la parter la etaj - 1 buc
- Cazan încălzire funcţionare in condensatie P = 60 kw alimentae gaze naturale - 2 buc
- Boiler stocare apa calda izolat volum 500 litrii cu o serpentina si rezistenta electrica - 2 buc

Lista dotări corp grădiniţă
- Cuier compartimentat cu 12 usi pentru 6 copii – 34 buc
- Set psihomotricitate – 1 buc
- Set atractiv – 1 buc
- Protecţie pentru podea roşu/ abastru/ galben/ verde – 30 buc
- Balansoar maşină – 2 buc
- Balansoar melc – 2 buc
- Piscină pentru bile soare+ bile – 1 buc
- Tunel – 2 buc
- Tobogan mic – 2 buc
- Patut rabatabil -modul pentru 1 copil – 30 buc
- Saltea pat rabatabil – 30 buc
- Rafturi metalice pt debara 192/100/50 – 24 buc
- Mocheta / covoare trafic intens (48 mp) – 384 buc
- Set mobilier – 8 buc
- Masa hexagonala– 40 buc
- Scaune suprapozabile portocalii/ roşii/albastre/ verzi - 34 cm – 200 buc
- Dulapuri material didactic – 8 buc
- Dulap pentru stocare proiecte – 16 buc
- Imprimantă multifuncţională A3 Epson WorkForce WF-7710DWF + CISS Premium – 2 buc
- DESKTOP – 8 buc
- Videoproiector 3D 341 DLP, 3300 lumeni – 8 buc
- Suport videoproiector, - 8 buc
- Ecran de proiecţie tripod Ligra Orion 180x180 – 8 buc
- Spălător inox cu 2 cuve şi mască-1400x60Dx850 – 2 buc
- Baterie bucătărie – 7 buc
- Cărucior inox cu 3 poliţe – 2 buc
- Lada frigorifica, 360 L, Clasa A+, Fast Freezing, Securizare cu yaia, Alb – 1 buc
- Blender, 1000 W, 1.5 I, 5 viteze + funcţie Puise, Negru/Argintiu – 1 buc
- Robot de bucătărie 1500 W, Bol din otel6.7 I, Angrenaje metalice, Negru – 2 buc
- Cantar electronic de bucătărie 10 Kg – 2 buc
- Cantar electronic, 220V, 40cm x 30cm, 100Kg – 1 buc
- Maşina de spalat vase profesionala – 1 buc
- Birou cabinet medical – 1 buc
- Mască baie+lavoar+oglindă, cu uşi, alb 65x86x45,5 cm – 1 buc
- Dulap cabinet medical cu 4 uși – 1 buc
- Patut copii – 1 buc
- Patut copii mici cu grilaj – 1 buc
- Tensiometru para la manometru şi stetoscop – 1 buc
- Tub de oxigen medical – 1 buc
- Cântar mecanic de persoane – 1 buc
- Jaluzele verticale – 85 buc
- Dulap 2 usi cu despărţitor, wenge, 80 x 200 x 53 cm – 8 buc
- Traverse holuri 15/1 m – 60 buc
- Covor patrat ¾ - 4 buc
- Cabina dus – 2 buc
- Dulap înalt 80 x 36 x 185 cm – 3 buc
- Uscător rufe profesional – 1 buc
- Calandru (pentru calcat lenjeriile de pat/ draperii/ perdele) – 1 buc
- Maşina profesionala de spalat cu uscate covoare/ mochete – 1 buc
- Maşina pentru spalat si aspirat pardoseli – 1 buc
- Masă dreptunghiulară – 40 buc
- Scaun suprapozabil – 30 buc

Listă dotări locuri de joacă
- Tobogan - 4 buc
- Complex de joaca - 3 buc
- Leagan - 8 buc
- Loc de joaca pentru nisip - 2 buc
- Balansoar - 4 buc
- Carusel - 4 buc

Listă dotări amenajări exterioare
- Bancă exterioară – 26 buc

Alte Observatii

Contractul de finanțare nr. 4300/ 16.07.2019 încheiat între UAT Municipiul Hunedoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 2/ 15.01.2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preşcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1”;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 4/ 15.01.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preşcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect;

Certificat urbanism nr 120/ 23.04.2018
cu valabilitate până la data de 23.04.2020


Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 10.1.a – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Învățământul preșcolar.

Contract servicii 135/56275/14.08.2019- Servicii de informare si publicitate, prestator: ALAMOS SELECT SRL, valoare: 17.731,00 lei

Contract servicii 133/56108/13.08.2019- Servicii de audit financiar, prestator: BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR F. SURUGIU LORENA, valoare: 23.500,00 lei

Contract servicii 8/2982/15.01.2021 dirigenție de șantier, prestator: DAMAY MARY CONS SRL, valoare.: 30.000,00 lei

Contract servicii 251/91150/23.12.2019- Servicii de verificare a proiectului tehnic pe specialitati si a detaliilor de executie, prestator: EXCLUSIVIO GLOBAL SRL, valoare: 4.165,00 lei

Contract servicii 130/55737/12.08.2019- Servicii de consultanta in managementul investitiei, prestator EXPERT CONSULTIG SRL, valoare: 153.510,00 lei

Contract servicii 164/67962/01.10.2019- Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, prestator: KES BUSINESS SRL, valoare: 72.590,00 lei

Contract lucrari 7/2874/15.01.2021, Executie lucrari de constructii si instalatii, inclusiv utilaje, echipamente, executant: METALPROD WEST SRL, valoare: 4.380.315,51 lei