Inchide

Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Primăria Municipiului Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

4.982.990,00 lei

Data inceput:

08/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC ELECTROPRECIZIA AG SRL

Manager proiect:

MUNTEAN SORIN-NICOLAE

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional POR 2014 - 2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor
Operațiunea B: Clădiri publice
Titlul Proiectului: „Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Primăria Municipiului Hunedoara”
Cod SMISS 2014: 114402

Contract de finanțate nr. 2700/ 2018
Total contract de finanțate: 3.810.171,42 lei
Valoare totală eligibilă: 3.163.319,59
Valoare neeligibilă: 646.851,87 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 85% - 2.688.821,62 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 13% - 411.231,54 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (Municipiul Hunedoara): 2% - 63.266,39 lei

Parteneri

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Obiective

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

În cadrul priorităţi de investiţii 3.1. se finanțează Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Pentru Axa prioritara 3, Prioritatea de investiție 3.1. sunt prevăzuţi următorii indicatori de program, pentru monitorizarea şi evaluarea programului:
- Reducerea gazelor cu efect de seră: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;
- Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice.
Pentru Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1. sunt prevăzuţi următorii indicatori de proiect:
- Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice din surse neregenerabile;
- Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice.
- Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
- Reducerea nivelului anual al gazelor cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice;
- Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice.
- Reducerea consumului de energie pentru incalzire a clădirilor.
- Reducerea consumului de energie prin utilizarea energiei din resurse regenerabile și gestionarea inteligentă a acesteia.
- Ameliorarea și îmbunatățirea aspectului urbanistic al localităților.
- Creșterea independenței energetică a României;

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Scurtă prezentare
Imobilul situat in municipiul Hunedoara, B-dul Libertății, nr.17, este construit în anul 1935. Regimul de înălțime este D+P+1E și are o suprafață construită de 984,350 mp și suprafața construită desfășurată de 2.952,770 mp. Construcția include spații administrative, casa scării, birouri și grupuri sanitare. Asupra imobilului a fost efectuată expertiza tehnică și auditul energetic; concluziile aferente expertului tehnic și auditorului energetic (imobilul s-a degradat și nu corespunde din punct de vedere al protecției termice) au arătat necesitatea luării unor măsuri de reabilitare pentru reducerea consumului anual specific de căldură și creșterii confortului.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
În documentația de avizare a lucrărilor de intervenții întocmită sunt prevăzute lucrări de reabilitare care vor asigura crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de activități specifice unei instituții publice cu destinația de sediu administrativ precum și reducerea consumurilor la utilități și îndeplinirea cerințelor privind securitatea la incendii.
Lucrările constau în reabiltarea termică a imobilului, reabilitarea acoperișului, reparații interioare și exterioare la fațade, zugrăveli, instalatii de încălzire și electrice, dotari, care nu mai îndeplinesc condițiile normale de funcționare, fiind foarte vechi și totodată realizarea măsurilor privind securitatea la incendii.

Informații generale referitoare la obiectivul de investiții pentru care se solicită oferta de proiectare și execuție de lucrari:
- Suprafața construită: Sc – 984,350 mp
- Suprafața desfășurată: Sd – 2.952,770 mp
- Regim înălțime - D+ P +1E


Se vor executa următoarele lucrări:
Conform documentației tehnico economice aprobate, pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice- Primăria Municipiului Hunedoara”, principalele lucrări sunt:
A. Lucrări de bază DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE: anvelopare clădire prin izolare termică fațade, înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie termoizolantă, termoizolare planseu.
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
C) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu.
D) Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri
E) LUCRĂRI CONEXE:
- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii.
- Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.
- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.
- Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi
- Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU.

Alte Observatii

HCL nr. 180 / 2018 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA " si a cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 179 / 2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA"

HCL nr. 178 / 2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Primăria Municipiului Hunedoara"

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.B – Clădiri publice.

Contract servicii 180/64982/17.09.2018- Servicii de informare si publicitate, prestator: : INDESIGN SRL., valoare: 9.703,26 lei

Contract servicii 132/55900/13.08.2019- Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, prestator: KES BUSINESS SRL, valoare: 77.231,00 lei

Contract servicii 176/64582/14.09.2018- Servicii de management de proiect, prestator: MSDBIZ CONSULTING SRL, valoare: 69.000,00 lei

Contract servicii 178/64834/17.09.2018- Servicii de audit financiar, prestator: QUANTUM EXPERT, valoare: 19.040,00 lei


Contract lucrari 211/65704/25.08.2021- Lucrari- Reabilitarea cladirilor publice din municipiul Hunedoara pentru cresterea eficientei energetice – Primaria Municipiului Hunedoara
executant: SC ELECTROPRECIZIA AG SRL, valoare: 4.481.517,89 lei


Contract servicii 85/30350/21.04.2021- Dirigentie de santier, AMENA DECORCONS SRL, valoare: 24.752,00 lei