Inchide

Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Turism

Valoare totala investitie:

10.894.310,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC PROACTIV SRL, SC ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL

Manager proiect:

Sorin Muntean

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Buget local

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului: „SPRIJINIREA REGENERĂRII MUNICIPIULUI HUNEDOARA - PRIN REVITALIZAREA COMUNITĂȚII”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: „SPRIJINIREA REGENERĂRII MUNICIPIULUI HUNEDOARA – PRIN REVITALIZAREA COMUNITĂȚII”, urmează a se implementa în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest, Romania.
Localizarea proiectului este dată de:
- Strada Castelului: CF 70414, teren intravilan, loc. Hunedoara, str. Castelului, jud. Hunedoara, 3.366 mp;
- Centru de tineret: teren: CF 69524, str. Castelului, nr. 1, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, teren împrejmuit, suprafața măsurată de 4.043 mp, construcții: a1.1 69524-c1, s. construita la sol 475 mp, c1 cămin pentru persoane vârstnice d+p, sd=950 mp;
- Albia râului Cerna.


Obiectivele proiectului:
Proiectul de investiție intitulat: „SPRIJINIREA REGENERĂRII MUNICIPIULUI HUNEDOARA - PRIN REVITALIZAREA COMUNITĂȚII”, a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Hunedoara prin investiții în obiective culturale si spatii publice prin reabilitarea străzii Castelului, reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de tineret dar și reabilitarea și modernizarea Albiei râului Cerna, asigurând creșterea nivelului cultural și social al populației și a gradului de dezvoltare al acestuia. Îmbunătățirea calității vieții va fi realizată prin asigurarea accesului la serviciile de bază, protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul urban în vederea realizării unei dezvoltări durabile.
Obiectivele Specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin amenajarea Albiei râului Cerna, a reabilitării străzii Castelului și reabilitarea și dotarea Centrului de tineret, care va avea ca beneficiari atât populația Municipiului Hunedoara dar și pentru turiști, cu rolul de creștere a calității vieții populației de pe raza municipiului;
2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Tineret, pentru a crea un centru de tineret ce permite realizarea unor activități specifice se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui amfiteatru exterior cu scenă și panou de proiecție de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene și a unei rețele de alei pietonale și rutiere.
3. Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea unor sisteme audio ajutătoare la percepția Centrului de tineret, precum și asigurarea accesului persoanelor cu dezabilități atât în cadrul Centrului de tineret, în zona de promenadă amenajată "Albia râului Cerna" cât și pe strada Castelului.
4. Reabilitarea și modernizarea Albiei râului Cerna, transformând-o într-un pol generator de evenimente cu important rol social și turistic
5. Sporirea și asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere și a condiţiilor de confort, concomitent cu creşterea vitezelor de circulaţie și implicit reducerea duratelor de transport prin reabilitarea străzii Castelului, ce va asigura legătura între principalele obiective turistice și culturale ale Municipiului Hunedoara.

Descriere investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

Prin prezentul proiect se dorește sprijinirea regenerării Municipiului Hunedoara prin revitalizarea comunității, ce va fi reabilitată prin reabilitarea și modernizarea Centrului de tineret, reabilitarea albiei râului Cerna și reabilitarea străzii Castelului.
Proiectul prevede o reabilitare și modernizare a spațiului public – spațiu verde pe o suprafață totala de 22.674,80 mp, astfel: - 16.500 mp aferent obiectivului Albia râului Cerna, 2.697,80 mp - aferent obiectivului Str. Castelului și 3.477 mp aferent obiectivului Centru de tineret.
În ceea ce privește Centru de tineret, se propune:
• Amenajarea spațiilor necesare funcționării Centrului de tineret prin recompartimentări interioare care să asigure fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, precum și consolidări și reparații structural locale. Reabilitarea presupune înlocuirea instalațiilor termice, sanitare și electrice.
• Sunt prevăzute lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare prin asigurare unei termofonoizolații cât mai bune, cu sistem suplimentar de antiefracție și a unei ventilații naturale a spațiului.
• Lucrările exterioare vor presupune reabilitarea fațadelor și schimbarea învelitorii și refacerea tuturor elementelor de detaliu.
• Prin reabilitarea clădirii se va avea în vedere accesul persoanelor cu dezabilități prin sistematizarea terenului exterior și rampa de acces în clădire;
• Pentru a crea un Centru de tineret ce permite realizarea unor activități specifice se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui amfiteatru exterior cu scenă și panou de proiecție de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene și a unei rețele de alei pietonale și rutiere.
• De asemenea se va amenaja o zona verde pe toata suprafața rămasă prevăzută cu gazon, arbori și arbuști ornamentali. Se va schimba împrejmuirea și poarta de acces.
• Clădirea actuală ce urmează a fi reabilitată nu a fost proiectată să utilizeze eficient utilitățile. Prin reabilitarea construcțiilor se va avea în vedere refacerea instalațiilor și modernizarea lor astfel încât utilitățile să fie utilizate eficient.
Prin reabilitarea străzii Castelului se urmăreşte îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea standardelor și condiţiilor de trai prin:
• legătura între principalele obiective turistice și culturale ale Municipiului Hunedoara, precum și între Centrul de tineret si Albia râului Cerna ce va fi transformată într-o zonă de recreere, de promenada
• legătura rutieră cu drumul județean DJ687E;
• legătura între străzile Mihai Eminescu și Gabriel Bethlen;
• sporirea și asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere și a condiţiilor de confort,concomitent cu creşterea vitezelor de circulaţie și implicit reducerea duratelor de transport;
• efectuarea lucrărilor corespunzătoare de întreţinere și modernizare;
• reducerea impactului asupra mediului;
Prin proiectul de reabilitare a albiei râului Cerna se urmărește reamenajarea totală a structurii existente a cursului de apă, prin următoarele lucrări de intervenții:
• Amenajare albie prin recalibrare pe o lungime de L=585 m – prin aceasta se urmărește mărirea capacității de transport a albiei pentru debitul de calcul. În albia minoră a cursului râului Cerna, se vor efectua lucrări de curățire a depunerilor mâloase existente pe talveg, prin evacuarea acestora și transportul la depozitul de deșeuri al Municipiului. Se vor decolmata depozitele de aluviuni din albie. Se va realiza recalibrarea pe tot sectorul studiat respectiv 585 m.
• Pe suprafața dintre cele două diguri, se vor efectua lucrări de ecologizare și salubrizare prin evacuarea deșeurilor cât și al depunerilor apărute în urma umflării râului și al depozitării de vegetație (frunze, crengi, pietriș, etc.).
• Defrișarea vegetației din zona albiei minore. Această operație este necesară pentru micșorarea coeficientului de rugozitate în vederea reducerii efectului inundațiilor, în principal la viituri. În momentul de față albia minoră a râului Cerna este acoperită de o vegetație abundentă, fapt ce conduce la ridicarea nivelurilor și inundarea atât a incintelor apărate, cât și a celorlalte zone riverane. Se vor realiza defrișări în albia minora, pe ambele maluri ale râului pe toată lungimea tronsonului studiat, respectiv 585 m.
• Consolidarea malurilor și a zidurilor de sprijin (diguri existente) – (pe o lungime de 585 m) malurile sunt protejate diguri din beton. În prezent aceste lucrări se află într-o stare de degradare și au un aspect neplăcut. Se vor efectua lucrări de reabilitare și estetizare a digurilor pentru a crea un spațiu urban atractiv. Digurile au o vechime de aproximativ 60 de ani și necesită a fi reabilitate.
• Pe malul drept al râului se va amenaja o promenadă de-a lungul distanței studiate, care va fi deschisă publicului vizitator al centrului vechi. Promenada prezintă un traseu coerent ce pune în evidență edificiile importante ale orașului care au legătură cu râul Cerna cât și apa curgătoare ce străbate orașul, și care, prin apropierea de ea prezintă un loc de relaxare și repaus.
• Pe parcursul promenadei propuse pe alocuri sunt proiectate gradene din beton cu locuri de stat în apropierea apei curgătoare. Conform planșelor, gradenele nu au o regularitate în plan ci se conformează cursului râului care este natural și totodată aleator.
• De-a lungul promenadei propuse se vor amenaja spații verzi înierbate care vor distanța aleea propusă de digurile existente și reabilitate prin proiect. Depărtarea vizitatorului de zidurile de sprijin îi vor oferi acestuia o mai bună perspectivă asupra orașului.
•Transformarea albiei râului într-un spațiu destinat publicului și folosirea acestei zone pentru relaxare și agrement.
• Aplicarea mobilierelor urbane corespunzătoare unei promenade și a gradenelor: bănci, coșuri de gunoi, jardiniere stradale, corpuri de iluminat
• Propunerea unei noi rețele de iluminat stradal de-a lungul porțiunii amenajate pentru crearea unui ambient plăcut și prelungirea timpului de folosință a promenadei;
•Crearea de accese în albia minoră a râului – se propun 5 locuri de acces în albia minoră, în zonele podurilor din zona studiată. Accesul se va face printr-un grupaj de trepte din beton.
•Montarea de platforme mobile pentru persoanele cu dezabilități în zonele scărilor propuse. Se va rezolva problema accesibilității urbane pentru persoanele cu dezabilități prin crearea unei promenade continue fără schimbări de nivel.
Grup țintă:
Grupul țintă este reprezentat în principal de locuitorii municipiului Hunedoara fără a se limita însă la aceștia. Investiția are ca scop propunerea de activități cultural recreative și pentru persoane cu deficiente locomotorii, persoane provenite din familii vulnerabile, populația tânără a municipiului dar și din localitățile din apropiere. Spațiile și toate funcțiunile create vor fi destinate tuturor categoriilor sociale iar prin arhitectura lor vor permite accesul persoanelor cu dezabilități.
De asemenea se urmărește atragerea unui număr cât mai mare de turiști.
Proiectul va urmări asigurarea egalității de șanse și nediscriminarea atât în faza de implementare cât si în cea operare. Astfel, femeile vor avea aceleași șanse de angajare precum bărbații iar pentru posturile unde este posibil, se va promova angajarea persoanelor cu dezabilități.
Spatiile și toate funcțiunile create vor fi destinate tuturor categoriilor sociale, prin arhitectura lor vor permite accesul persoanelor cu dezabilități. La angajarea personalului de întreținere nu se vor urmări criterii religioase și etnice și mai ales se va evita angajarea în funcție de apartenența politică.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculată începând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionate și este de 44 luni.

Justificarea realizării proiectului:
Viața culturală a locuitorilor Hunedoarei a fost marcată în mare măsură de evenimentele istorice și politice care s-au petrecut în Transilvania.
Ca locații de cultură, reprezentative pentru municipiul Hunedoara sunt Castelul Corvinilor, Casa de Cultură, Galeria de Arte și Biblioteca Municipală Hunedoara.
Castelul Corvinilor, important monument laic de arhitectură gotică din România, situat pe malul pârâului Zlaști, pe un pinten stâncos, a fost înălțat începând cu sec. XIV pe locul unui castru regal dăruit nobilului român Voicu. Din perioada respectivă se păstrează urme integrate în construcțiile ulterioare. În anul 1880, Castelul a fost declarat monument istoric, iar pe 1 decembrie 1918 a trecut în grija Comisiei Monumentelor Istorice. După anul 1997 începe proiectul de punere în valoare a monumentului care este unic în partea răsăriteană a Europei și reprezentativ pentru arhitectura civilă și militară medievală. În prezent, unicul muzeu al Municipiului Hunedoara este Muzeul Castelul Corvinilor, neexistând un obiectiv cultural de tipul celui propus prin prezentul proiect - Centru de tineret.
Având în vedere potențialul cultural deosebit și interesul crescut pentru această zonă în care se afla cele 3 obiective propuse prin proiect, se consideră necesară îmbunătățirea infrastructurii culturale și recreative, precum și infrastructura la scară mică, ce asigură accesul la aceste obiective. Beneficiarii celor 3 obiective de investiții sunt cetățenii Municipiului Hunedoara și turiștii, numărul acestora din urmă fiind în creștere de la an la an. La momentul actual, atât populația municipiului Hunedoara, cât și turiștii care vizitează zona au o opinie nefavorabilă privind dezvoltarea culturala a orașului. Patrimoniul urban de o inestimabila valoare istorică s-a degradat datorită următorilor factori : agresarea mediului natural, discordante în relațiile dintre localnici și noii veniți, modificări galopante ale modului de viață, agresarea mediului construit, prin reconversii neviabile, tipologii străine de construire și amenajare, utilizarea de tehnologii si materiale neadecvate. Aceste intervenții din exterior au măcinat și continuă să macine structurile interne ale comunității, să distrugă relațiile ancestrale cu mediul natural, bunăstarea accelerând procesul de modernizare impunând acțiuni exterioare cu consecințe nefaste asupra patrimoniului imobil.
Impactul social este vital pentru o funcțiune de acest tip. Activitățile culturale și recreative reprezintă unul din pilonii de bază ai societății noastre, iar sprijinirea unei bune funcționări a acesteia la un nivel nu doar normal acceptat, ci la un nivel calitativ ridicat, poate influența într-o manieră covârșitoare buna dezvoltare a întregii comunități. Amenajarea unui centru de tineret, a spatiilor aferente acestuia, amenajarea unui amfiteatru ce va funcționa ca zonă de cinema în aer liber, va crește atractivitatea zonei și va influența pozitiv populația comunității locale.
Amplasamentul construcției Centrului de tineret se află în apropierea zonei de protecție a Ansamblului urban “Piața Libertății”, un ansamblu istoric de valoare locală. Lucrările propuse prin proiect au rolul de a conserva construcția existentă și păstra imaginea care este afectată de lipsa unei întrețineri adecvate. Valoarea istorică păstrată prin acest obiectiv, fiind de valoare locală, ar mai adăuga la lista obiectivelor importante turistice ale orașului Hunedoara.
Reabilitarea zonei ar aduce plus valoare pentru Municipiul Hunedoara, devenind o carte de vizită în fața vizitatorilor. La momentul de față, în concurența pentru crearea atractivității localității multe primării apelează la reabilitarea spatiilor urbane și a locurilor valoroase istoric. Imaginea istorică devine impactantă în acest sens, mai ales că va prezenta și factor de regenerare a spațiilor publice, dar și a fondului construit.
În cadrul Municipiului Hunedoara, la momentul de față nu există opțiuni alternative care să permită desfășurarea activităților educative informative la nivelul necesităților curente și de genul obiectivelor propuse.
Oportunitatea construirii obiectivului propus rezidă și din faptul că pe raza localității sunt atrași numeroși turiști datorită Castelului Corvinilor cărora Municipiul trebuie sa le creeze condiții optime de informare asupra istoriei locale.
Centrul de tineret și zona de promenadă - Albia râului Cerna vor fi un punct de referință pentru orașul Hunedoara, în acest sens Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea de condiții pentru manifestarea si dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale tinerilor.
Instituțiile de cultură existente la ora actuală în municipiul Hunedoara , nu acoperă din punct de vedere logistic și funcțional promovarea culturii in principalele ei forme de manifestare.

In ceea ce privește obiectivul Albia râului Cerna , este necesară reabilitarea totală a malurilor râului și a cursului apei printr-o propunere de amenajare de o calitate ridicată și conformă cu standardele actuale, în scopul atragerii vizitatorilor spre centrul vechi istoric, atragerea localnicilor pentru petrecerea timpului liber într-un mediu plăcut, dar și îmbunătățirea serviciilor publice în Municipiul Hunedoara, în vederea creșterii calității vieții și asigurării unei dezvoltări regionale durabile. În amenajarea propusă pentru albia râului Cerna, având în vedere potențialele valori arhitecturale și urbane remarcabile, s-a urmărit ca aceasta să devină un spațiu public atrăgător ce oferă populației un loc de relaxare, cu locuri de stat în apropierea luciului apei. Pe lângă aceste beneficii pe care transformarea albiei le aduce, se pune un accent deosebit și pe funcțiunea de recreere, prin propunerea unor trasee pietonale relaționate cu capete de perspectivă înspre principalele atracții ale zonei. Aducerea traseului în proximitatea râului este un alt obiectiv pe care propunerea își dorește să îl atingă, fiind cunoscut faptul că interacțiunea sonoră sau vizuală cu apa are efect de relaxare asupra oamenilor.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor de educație-informare prin îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și promovarea în acest tip de instituție a dezvoltării de capacitați individuale și instituționale prin organizarea de evenimente socio-educative, precum și creșterea calității vieții prin oferirea unui spațiu modern de petrecere a timpului liber și de recreere, transformarea parțiala a albiei râului Cerna într-un spațiu destinat manifestărilor culturale și folosirea acestei zone pentru târguri cu specific.
Prin reabilitarea zonei de promenadă - Albia râului Cerna, transformând această zonă într-un pol generator de evenimente cu important rol social și turistic, prin realizarea în paralel a reabilitării și modernizării Centrului de tineret și a străzii Castelului, dar și prin existenta unui centru de informare turistică (proiect implementat - "Construire și dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Hunedoara") și a Muzeului Castelul Corvinilor, cele 3 obiective - Centru de tineret, Albia râului Cerna și strada Castelului vor deveni parte dintr-un traseu/circuit turistic al centrului istoric pe traseul Piața Libertății - Castelul Corvinilor.
De asemenea, reabilitarea celor trei obiective în paralel (Centru de tineret - obiectiv tip A și Albia râului Cerna și strada Castelului - obiective tip B) și crearea unei legături între cele trei obiective, va adăuga un plus valoare întregului ansamblu istoric, transformând astfel zona centrală într-un șantier arheologic deschis, deosebit de atractiv din punct de vedere turistic. De asemenea comunitatea se va putea bucura de un aspect îngrijit cu spații reabilitate nu doar în cadrul Centrului de tineret, în exteriorul acestuia, cât și în zona de promenadă - Albia râului Cerna și strada Castelului, spații ce vor fi destinate tuturor categoriilor sociale, permițând prin arhitectura lor, accesul persoanelor cu dezabilități. Se estimează că numărul de beneficiari ai Centrului pentru tineret este de 15.000 persoane/anual, ai străzii Castelului este de 40.000 persoane/anual și ai spațiului urban amenajat în albia râului Cerna este de 40.000 persoane/anual.
Prezentul proiect este în strânsă legătură cu proiectul "Crearea și dotarea unui Centru National de Informare și promovare turistică în Municipiul Hunedoara", proiect implementat, care a avut ca scop creșterea numărului turiștilor, respectiv pentru promovarea potențialului turistic al resurselor turistice naturale și antropice din zona municipiului Hunedoara, care să contribuie la îmbunătățirea gradului de atractivitate a zonei ca destinație turistică și de afaceri, la dezvoltarea economiei locale și crearea de noi locuri de muncă.

Alte Observatii

Bugetul total al proiectului: 9.881,097,70 lei inclusiv TVA.
Contribuție proprie (UAT Municipiul Hunedoara ): 197.621,95 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 9.683.475,75 lei.

HCL APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ALBIE RAU CERNA – 34/06.02.2020- depunere cerere de finantare

HCL APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CENTRU TINERET – 35/06.02.2020 - depunere cerere de finantare

HCL APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI STR. CASTELULUI – 36/06.02.2020 - depunere cerere de finantare

HCL APROBARE PROIECT 37/06.02.2020 – depunere cerere de finantare

CONTRACT DE FINANTARE NR. 5304/15.05.2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Prestator: TOTAL BUSINESS LAND SRL, Valoare: 122.722,64 lei, Contract servicii 99/31962/27.04.2021- Servicii proiectare PT si asistenta tehnica- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii- Albie rau Cerna

Prestator: LAURUL COM SRL, Valoare: 4.000,00 lei, Contract servicii 241/72245/31.08.2022- Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii- Strada Castelului

Prestator: STEFANDYGIO STRUCTURES SRL, Valoare: 2.000,00 lei, Contract servicii 24/9605/04.02.2022- Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Prestator: AMENA DECORCONS SRL, Valoare: 19.040,00 lei, Contract servicii 218/68836/22.08.2022- Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii- Albie rau Cerna

Prestator: LG PLAN SRL, Valoare: 10.000,00 lei, Contract servicii 207/64799/20.08.2021- Verificare tehnica- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii- Albie Rau Cerna

Prestator: GEVIS PROTEAM SRL, Valoare: 34.629,00 lei, Contract servicii 146/48287/24.06.2021
SERVICII DE PROIECTARE- LA NIVELUL PT SI ASISTENTA TEHNICA - STRADA CASTELULUI PENTRU PROIECTUL SPRIJINIREA REGENERARII MUN. HD"

Prestator: PROIECT AIC SRL, Valoare: 69.020,00 lei, Contract servicii 143/46937/18.06.2021- Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului- Centru de Tineret-Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Prestator: NETWORKING OFFICE PROJECT SRL, Valoare: 152.320,00 lei, Contract servicii 124/40668/08.07.2020- Servicii de consultanta in managementul investitiei- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Prestator: BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR F. SURUGIU LORENA, Valoare: 33.000,00 lei, Contract servicii 123/40665/08.07.2020- Servicii de audit financiar- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Executant: PROACTIV SRL, Valoare: 548.336,16 lei, Contract lucrari 213/68104/18.08.2022- Lucrari constructii si instalatii asigurare utilitati si organizare de santier- Strada Castelului-Sprijinirea regenerarii mun. Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Prestator: LG PLAN SRL, Valoare: 7.500,00 lei, Comanda servicii 204/64505/19.08.2021
Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii - CENTRU DE TINERET, VERIFICARE TEHNICA"

Prestator: INDESIGN SRL., Valoare: 9.520,00 lei, Comanda servicii 122/40664/08.07.2020- Servicii de informare si publicitare- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii

Contract servicii 86/32691/06.04.2023- Dirigentie de santier- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii- Centru de tineret
Prestator: DAMAY MARY CONS SRL
Valoare: 18.000,00 lei

Contract lucrari 108/37394/25.04.2023- Lucrari Lot 2 Centru de tineret- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii
Executant: ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL
Valoare: 7.836.010,73 lei

Contract lucrari 107/37392/25.04.2023- Lucrari constructii si instalatii Lot 1 Albie rau Cerna- Sprijinirea regenerarii municipiului Hunedoara - prin revitalizarea comunitatii
Executant: ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL,
Valoare: 6.095.941,98 lei