Inchide

Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara

Turism

Valoare totala investitie:

10.547.980,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL SC NEW RPC 321 SRL

Manager proiect:

Sorin Muntean

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Buget local

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului: „Revitalizarea centrului istoric al Municipiului Hunedoara”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: „Revitalizarea centrului istoric al Municipiului Hunedoara”, urmează a se implementa în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest, Romania.
Localizarea proiectului este dată de:
- Muzeul Fierului, amplasat in Piața Libertății, nr. 24, Hunedoara, jud. Hunedoara, pe un teren cu o suprafață de 1.696 mp,
- Parcul Libertății, amplasat in Piața Libertății, Hunedoara, jud. Hunedoara, pe un teren cu o suprafață de 4.525 mp cu pod pietonal, amplasat in Piața Libertății, Hunedoara, jud. Hunedoara, pe un teren cu o suprafață de 298 mp.

Obiectivele proiectului:
Proiectul de investiție intitulat: „Revitalizarea centrului istoric al Municipiului Hunedoara”, a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI.
Obiectivul general al proiectului este Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Hunedoara prin investiții în obiective culturale si spații publice prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului Fierului dar și reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății.

Obiectivele Specifice ale proiectului
1. Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății transformându-l într-un pol generator de evenimente cu important rol social și turistic
2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului Fierului
3. Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin amenajarea unui spațiu verde și a unui centru cultural pentru populație dar și pentru turiști, cu rolul de creștere a calității vieții populației de pe raza municipiului;
4. Amenajarea spațiilor necesare funcționării muzeului prin recompartimentări interioare care să asigure fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, precum și consolidări și reparații structurale.
5. Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea unor sisteme audio-vizuale ajutătoare la percepția muzeului și a obiectelor expuse în acesta, precum și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități atât în cadrul muzeului cât și în cadrul parcului.

Descriere investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

Prin prezentul proiect, se dorește revitalizarea Centrului Istoric al Municipiului Hunedoara prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului Fierului și a Parcului Libertății.
Pentru reabilitarea Muzeului Fierului se vor efectua lucrări de intervenții pentru corpurile C1-C2, iar corpurile C3-C6 se vor demola întrucât sunt degradate intens și nu reprezintă o valoare arhitectural-istorică, acestea fiind anexe. Principalele lucrări de intervenție sunt:
- realizarea unui planșeu de beton armat peste parter și etaj, consolidarea zidurilor cu stâlpișori, consolidarea pereților de rezistentă cu plase de armatură pe ambele fețe și legate între ele cu armatura, demolarea șarpantei si a planșeului peste etaj și realizarea unui planșeu din beton sau cu structură mixtă beton - lemn și realizarea unei șarpante noi, refacerea arcelor de zidărie de la subsol sau consolidarea lor; înlocuirea buiandrugilor cu buiandrugi din beton sau metal, refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale, modernizarea și echilibrarea instalațiilor termice, schimbarea instalațiilor interioare de apă rece și canalizare, montarea de echipamente de climatizare și ventilare mecanică cu recuperare a căldurii după caz, înlocuirea circuitelor electrice din toată clădirea precum și înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață, se va prevede un iluminat format din corpuri de iluminat cu grad de protecție IP40, echipate cu lămpi cu LED, instalare senzori mișcare la corpurile de iluminat din circulații și spații comune.
În curtea interioară se propune un spațiu expozițional semi îngropat cu reconstrucția unui furnal în miniatura, ce face referire la istoricul fierului din zona Hunedoarei. Tot aici se vor construi platforme betonate pentru exponate exterioare.
Prin proiectul de reabilitare a parcului se urmărește reamenajarea totală a structurii existente a parcului, prin următoarele lucrări de intervenții:
- modificare alei și accese pietonale în parc;
- transformarea parțială a parcului într-un spațiu destinat manifestărilor culturale și folosirea acestei zone pentru târguri cu specific.
- amplasarea unei fântâni arteziene sub forma uni joc de apă de la nivelul planului de călcare;
- punerea în evidență a monumentului, construirea unei zone de scenă în aer liber în proximitatea acestuia.
- crearea de alei largi care să creeze trasee coerente și să pună în evidența edificiile orașului – axa cu capătul de perspectiva către Castelul Corvinilor.
- înlocuirea mobilierului urban: bănci, coșuri de gunoi, suport pentru biciclete;
- amenajarea spațiilor verzi.
Acest proiect își propune să respecte cât mai mult omul și problemele sale, să respecte natura și să contribuie la îmbunătățirea calității mediului, precum și să fie în concordanță cu reglementările urbanistice generale. Prin urmare, își propune să contribuie la creșterea
suprafețelor de spații verzi amenajate la standarde înalte, standarde considerate normale la nivel european. Urmărind aceeași structură, se propun următoarele direcții principale de acțiune:
- crearea unei imagini unitare de compoziție a întregului parc prin crearea a noi puncte de interes în zonele în care s-a observat, în urma analizei existente, necesitatea realizării amenajării acestora și marcarea celor existente. Astfel se marchează puncte importante ca și: castelul, monumentul, râul Cerna, clădirile istorice ce bordează parcul, Muzeul Fierului ,etc.
- reamenajarea spațiului prin remodelarea infrastructurii pietonale. Parcul marchează intersecția vizuala a punctelor de interes local. Prin pavimentele si aleile propuse se creează legături vizuale ale acestor puncte diverse.
- propunerea jocurilor de apa si a spoturilor de lumina. Se creează un spațiu adiacent parcului, unde jocurile de lumina si apa sunt văzute ca un obiect unitar ce participa activ la viața utilizatorilor parcului.
- înlocuirea elementelor de mobilier urban (bănci, cișmele, coșuri de gunoi, rastele biciclete, stâlpi de iluminat, etc.) care sa ofere un design deosebit, unitar si eficient
- amenajarea unei platforme în fața monumentului care să marcheze poziția acestuia si totodată poziția scenei care se montează în cadrul festivităților în aer liber, acoperirea cu gazon rezistent la trafic a spațiilor verzi
- întreținerea zonelor verzi cu sisteme de irigare automatizate, cu aspersoare și senzori de ploaie
- construirea unui pod pietonal peste râul Cerna care leagă parcul și zona centrală de Muzeul Fierului
- rezolvarea accesibilității urbane pentru persoanele cu dizabilități prin crearea de alei cu rampe conform normativului NP – 051
Prin lucrări de intervenție la nivelul infrastructurii pietonale și a iluminatului stradal se va simți o îmbunătățire a spațiilor considerabilă prin:
- Pe plan social: realizarea unui spațiu de calitate, unde oamenii pot interacționa, un spațiu de recreere, un spațiu cu care oamenii să se poată identifica. Spațiul propus are un rol deosebit în utilizarea timpului liber al locuitorilor.
- Creșterea eficienței energetice - folosirea sistemului de iluminat cu led-uri conduce la realizare de economie energetică prin utilizarea corpurilor de iluminat cu led-uri ce au consum semnificativ redus față de corpurile clasice cu descărcare in sodiu.
- Numărul de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului – reprezintă practic toți locuitorii orașului.
- Spații publice modernizate – modernizarea arhitecturală și peisagistică a parcului este realizată in scopul accesului publicului larg la acest spațiu considerat spațiu public.
- Creșterea atractivității parcului – mărirea gradului de interes prin creșterea atractivităților din interiorul parcului și datorită aspectului modern și estetic.
- Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia.
- Necesitatea abordării integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate – îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltare durabilă a orașului prin modernizarea peisagistică a zonelor urbane, acest lucru ducând la creșterea calității vieții în
zona de acțiune a proiectului.
- Reabilitarea fizică a spațiilor publice.
Reabilitarea celor două obiective în paralel (Muzeul Fierului - obiectiv tip A și Parcul Libertății obiectiv tip B) și crearea unei legături între cele două obiective, va adăuga un plus valoare întregului ansamblu istoric, transformând astfel zona centrală într-un punct deosebit de atractiv din punct de vedere turistic, asigurând, și creșterea calității vieții locuitorilor municipiului.

Grup țintă:
Grupul țintă este reprezentat in principal de locuitorii municipiului Hunedoara fără a se limita însă la aceștia. Investita are ca scop propunerea de activități cultural recreative și pentru persoane cu deficiențe locomotorii, persoane provenite din familii vulnerabile, populația tânără a municipiului dar și din localitățile din apropiere. Spațiile și toate funcțiunile create vor fi destinate tuturor categoriilor sociale iar prin arhitectura lor vor permite accesul persoanelor cu dizabilități.
De asemenea se urmărește atragerea unui număr cât mai mare de turiști.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculată începând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionate și este de 49 luni.

Justificarea realizării proiectului:
Viața culturală a locuitorilor Hunedoarei a fost marcată în mare măsură de evenimentele istorice și politice care s-au petrecut în Transilvania.
Ca locații de cultură, reprezentative pentru municipiul Hunedoara sunt Castelul Corvinilor, Casa de Cultură, Galeria de Arte și Biblioteca Municipală Hunedoara.
Având în vedere potențialul cultural deosebit și interesul crescut pentru această zonă în care se află cele 2 obiective propuse prin proiect, se consideră necesară îmbunătățirea infrastructurii culturale și recreative. Beneficiarii celor 2 obiective de investiții sunt cetățenii
Municipiului Hunedoara și turiștii, numărul acestora din urmă fiind în creștere de la an la an. La momentul actual, atât populația municipiului Hunedoara, cât și turiștii care vizitează zona au o opinie nefavorabilă privind dezvoltarea culturală a orașului.
Patrimoniul urban de o inestimabilă valoare istorică s-a degradat datorită următorilor factori: agresarea mediului natural, discordanțe în relațiile dintre localnici și noii veniți, modificări galopante ale modului de viață, agresarea mediului construit, prin reconversii neviabile, tipologii străine de construire și amenajare, utilizarea de tehnologii și materiale neadecvate. Aceste intervenții din exterior au măcinat și continuă să macine structurile interne ale comunității, să distrugă relațiile ancestrale cu mediul natural, bunăstarea accelerând procesul de modernizare impunând acțiuni exterioare cu consecințe nefaste asupra patrimoniului imobil.
Impactul social este vital pentru o funcțiune de acest tip. Activitățile culturale și recreative reprezintă unul din pilonii de bază ai societății noastre, iar sprijinirea unei bune funcționări a acesteia la un nivel nu doar normal acceptat, ci la un nivel calitativ ridicat, poate influența intr-o manieră covârșitoare buna dezvoltare a întregii comunități. Amenajarea unui muzeu, a spațiilor aferente acestuia, amenajarea unei curți interioare cu exponate exterioare la dimensiuni reale va crește atractivitatea zonei și va influența pozitiv populația comunității locale.
Construcția Muzeului Fierului este o construcție care face parte dintr-un ansamblu istoric de valoare locală. Lucrările propuse prin proiect au rolul de a conserva construcția existentă și păstra imaginea care este afectată de lipsa unei întrețineri adecvate. Valoarea istorică păstrată prin acest obiectiv, fiind de valoare locală, ar mai adăuga la lista obiectivelor importante turistice ale orașului Hunedoara.
Reabilitarea zonei ar aduce plus valoare pentru Municipiul Hunedoara, devenind o carte de vizită în fața vizitatorilor. La momentul de față, în concurența pentru crearea atractivității localității multe primării apelează la reabilitarea spațiilor urbane și a locurilor valoroase istoric. Imaginea istorică devine impactantă în acest sens, mai ales că va prezenta și factor de regenerare a spațiilor publice, dar și a fondului construit.
În cadrul Municipiului Hunedoara, la momentul de față nu există opțiuni alternative care să permită desfășurarea activităților educative informative la nivelul necesităților curente și de genul obiectivelor propuse.
Oportunitatea construirii obiectivului propus rezidă și din faptul că pe raza localității sunt atrași numeroși turiști datorită Castelului Corvinilor cărora Municipiul trebuie să le creeze condiții optime de informare asupra istoriei locale.
Muzeul Fierului va fi un punct de referință pentru orașul Hunedoara, în acest sens fiind făcute demersurile pentru încheierea unor parteneriate pentru furnizarea exponatelor. Istoria zonei arată faptul că în arealul orașului și a comunelor înconjurătoare fierul a fost o preocupație de bază a băștinașilor. Chiar și numele orașului se traduce ca si Târg al fierului.
Instituțiile de cultură existente la ora actuală în municipiul Hunedoara , nu acoperă din punct de vedere logistic și funcțional promovarea culturii in principalele ei forme de manifestare.
Parcul Libertății - reprezintă cel mai important spațiu public ca suprafață, funcțiuni și locație din centrul istoric, situat în apropierea punctului principal de interes al orașului – Castelul Corvinilor, urmând să deservească unui public numeros și diversificat.
Așa cum s-a menționat, starea actuală a parcului este una degradată și necorespunzătoare activităților de recreere sau alte activități care s-ar putea desfășura în spațiul public. Aleile existente sunt inestetice, fiind alcătuite preponderent din asfalt care s-a deteriorat în decursul anilor. Mobilierul urban existent se regăsește sub forma unor bănci, corpuri de iluminat si câteva coșuri de gunoi, a căror stare actuală nu oferă confortul dorit publicului vizitator. Aspectul neîngrijit al mobilierului si spațiului verde nu încadrează parcul într-un adevărat obiectiv turistic, în continuare punctându-se câteva aspecte ale imaginii parcului în momentul de față.
În amenajarea propusă pentru Parcul Libertății, având în vedere valoarea lui arhitecturală și urbană remarcabilă, s-a urmărit ca acesta să devină un spațiu public atrăgător ce oferă amenajări și dotări capabile sa adăpostească manifestări culturale (spectacole, expoziții, întruniri etc.), comerciale sau sociale. Pe lângă aceste beneficii pe care transformarea parcului le aduce din punct de vedere cultural sau social, se pune un accent deosebit și pe funcțiunea de recreere, prin propunerea unor trasee pietonale relaționate cu capete de perspectivă înspre principalele atracții ale zonei. Aducerea traseului în proximitatea râului este un alt obiectiv pe care propunerea își dorește să îl atingă, fiind cunoscut faptul că interacțiunea sonora sau vizuală cu apă are efect de relaxare asupra oamenilor.
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor de educație-informare prin îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și promovarea în acest tip de instituție a dezvoltării de capacități individuale și instituționale prin organizarea de evenimente socio-educative, precum și creșterea calității vieții prin oferirea unui spațiu modern de petrecere a timpului liber și de recreere, transformarea parțială a parcului într-un spațiu destinat manifestărilor culturale și folosirea acestei zone pentru târguri cu specific.
Prin reabilitarea parcului transformând-ul într-un pol generator de evenimente cu important rol social și turistic, prin realizarea în paralel a reabilitării Muzeului Fierului dar și prin existența unui centru de informare turistică și a Muzeului Castelul Corvinilor, Muzeul Fierului și Parcul Libertății vor deveni parte dintr-un traseu/circuit turistic al centrului istoric pe traseul Piața Libertății. Ținând cont că obiectivele vor face parte din acest traseu, se estimează că anual, Muzeul Fierului va avea 20.000 vizitatori, iar Parcul Libertății 40.000 vizitatori.
De asemenea, reabilitarea celor două obiective în paralel (Muzeul Fierului - obiectiv tip A și Parcul Libertății obiectiv tip B) și crearea unei legături între cele două obiective, va adăuga un plus valoare întregului ansamblu istoric, transformând astfel zona centrală într-un șantier arheologic deschis, deosebit de atractiv din punct de vedere turistic.
De asemenea comunitatea se va putea bucura de un aspect îngrijit cu spații reabilitate nu doar în interiorul Muzeului fierului, în exteriorul acestuia, cât și în Parcul Libertății, spații ce vor fi destinate tuturor categoriilor sociale, permițând prin arhitectura lor accesul persoanelor cu dizabilități.
Prezentul proiect este în strânsă legătură cu proiectul "Crearea și dotarea unui Centru National de Informare și promovare turistică în Municipiul Hunedoara", proiect implementat, care a avut ca scop creșterea numărului turiștilor, respectiv pentru promovarea potențialului
turistic al resurselor turistice naturale și antropice din zona municipiului Hunedoara, care să contribuie la îmbunătățirea gradului de atractivitate a zonei ca destinație turistică și de afaceri, la dezvoltarea economiei locale și crearea de noi locuri de muncă.

Alte Observatii

Bugetul total al proiectului: 7.916.744,01 lei inclusiv TVA.
Contribuție proprie (UAT Municipiul Hunedoara ): 158.334,88 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 7.758.409,13 lei.

HCL APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 336/13.11.2019 - MUZEUL FIERULUI - depunere cerere de finantare

HCL APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 337/13.11.2019 - depunere cerere de finantare

HCL APROBARE PROIECT 338/13.11.2019 –depunere cerere de finantare

CONTRACT DE FINANTARE NR. 5258/31.03.2020

prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Prestator: NETWORKING OFFICE PROJECT SRL, Valoare: 152.320,00 lei, Contract servicii 81/27907/12.05.2020
servicii de consuntanta in managementul proiectului evitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara"

Prestator: GEVIS PROTEAM SRL, Valoare: 86.893,80 lei, Contract servicii 29/13502/24.02.2021- Servicii de proiectare la nivelul PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Parcul Libertatii

Prestator: GENERAL PROEX SRL, Valoare: 106.445,50 lei, Contract servicii 25/11514/17.02.2021- Servicii de proiectare la nivelul PT SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI- Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Muzeul Fierului

Prestator: AMENA DECORCONS SRL, Valoare: 15.470,00 lei, Contract servicii 216/68828/22.08.2022- Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Parcul Libertatii

Prestator: AMENA DECORCONS SRL, Valoare: 19.040,00 lei, Contract servicii 215/68827/22.08.2022- Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Muzeul Fierului

Prestator: EXCLUSIVIO GLOBAL SRL, Valoare: 8.925,00 lei, Contract servicii 196/63923/18.08.2021
Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Muzeul Fierului- VERIFICARE TEHNICA A PROIECTULUI"

Prestator: LG PLAN SRL, Valoare: 4.000,00 lei, Contract servicii 187/62819/13.08.2021- Servicii verificare tehnica- Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara

Prestator: INDESIGN SRL., Valoare: 9.520,00 lei, Contract servicii 113/38530/29.06.2020
Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara
-INFORMARE SI PUBLICITATE"

Prestator: TEREC CALIN GHE. EXPERT CONTABIL EVALUATOR, Valoare: 33.000,00 lei, Contract servicii 112/38527/29.06.2020
Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara - AUDIT FINANCIAR EXTERN"

Contract lucrari 93/34711/12.04.2023- Lucrari- Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Muzeul Fierului
Executant: SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL
Valoare: 7.920.046,17 lei

Contract lucrari 92/34710/12.04.2023- Lucrari- Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara- Parcul Libertatii
Executant: SC NEW RPC 321 SRL
Valoare: 5.288.873,21 lei