Inchide

Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant anteprescolar si prescolar (crese si gradinite) din Municipiul Hunedoara, Gradinita cu Program Prelungit Piticot

Cladiri

Valoare totala investitie:

3.296.220,00 lei

Data inceput:

07/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC EXEDRA CONSTRUCT SRL

Manager proiect:

Fodor Cristina

Sursa de finantare

Buget local
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
POR/10/2017/10/10.1a/7 REGIUNI
Axa Prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaţionale;
Prioritatea de investiţii: 10.1 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare;
Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Titlul Proiectului: „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preşcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot”, cod SMIS 122836.
Contractul de finanțare nr. 4286/ 23.05.2019, încheiat între UAT Municipiul Hunedoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Total: 3.499.846,46 lei
- 2.974.869,49 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 85%
- 454.980,05 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 13%
- 69.996,92 lei, cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, 2%

Parteneri

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Scurtă prezentare
Imobilul situat in municipiul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.2 este construit în anul 1953. Regimul de înălțime este D+P+1E și are o suprafață construită de 554,00 mp și suprafața construită desfășurată de 1.662,00 mp. Dimensiunile maxime in plan ale cladirii sunt : 61,10 m x 11, 00 m.
Clădirea cu destinaţia de Grădiniţă, din punctul de vedere al conformării este alcătuita din 1 tronson. Se afla amplasata intr-o zona care nu este situata in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de patrimoniu a localitatii. Cladirea nu este clasata si nici in curs de clasare ca monument istoric.
Suprafata terenului aferenta obiectivului de investitii este de 2.308 mp.
Destinatia incaperilor: Sali de grupa, anexele functiunii de gradinita
Asigurarea circulatiei pe orizontala : Palier la fiecare nivel
Asigurarea circulatiei pe verticala: Rampe pe scari
Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției
Analiza de nevoi realizata la GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT a scos in evidente o serie de probleme legate de infrastructura după cum urmeaza:
a. Infrastructura de educaţie deficitara (clădirile sunt vechi, nu corespund standadelor privind eficienta energetica, nu au autorizaţie ISU etc).
b. Lipsa unor spatiilor igienico-sanitare adecvate (WC pentru fete/ baieti/persoane cu dizabilitati in care sa existe apa calda).
c. Lipsa unor dotări pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, toalete adecvate).
d. Lipsa echipamentelor IT care sa asigure noi metode de predare invatare.
e. Lipsa amenajării spatiilor exterioare
f. Lipsa mobilierului adecvat prescolarilor (pentru salile de activitati, dormitoare, vestiare si cabinet medical)
g. Lipsa modernizarii si dotarii bucatariei /salii de mese pentru a asigura normele igienico-sanitare
h. Lipsa amenajarii unor spatii de joaca pentru prescolari adaptate varstei si normelor de protectie
Pe lângă deficiențele enumerate anterior, clădirea nu îndeplinește condiţiile necesare pentru asigurarea condiţiilor de confort interior ale ocupanţilor având proprietăţi termice scăzute, care se traduc prin consumuri mari de energie si emisii de CO2.
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică a clădirilor va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:
- Imbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de intreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
- Eficientizarea modalităţii de organizare prin crearea de condiţii optime;
- Creşterea gradului de implicare a populaţiei, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Directivele Europene prevăd, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali.

• Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit Piticot prin realizarea lucrărilor de reparații a acoperișului , recompartimentare, reabilitarea termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde, refacerea izolației termice, reabilitarea instalatiei electrice prin inlocuirea circuitelor si inlocuirea corpurilor electrice, reabilitarea instalatiei sanitare, modernizarea instalatiei de paratrasnet, înlocuirea tamplariei interioare (usi si ferestre), pardoselii, refacerea zidăriei, tencuielii interioare și exterioare, adaptarea infrastructurii pentru persoane cu dizabilitati prin realizarea unei rampe de acces in cladire lucrări necesare pentru obținerea avizelor de funcționare, respectiv aviz ISU, aviz DSP, amenajari exterioare ca amenajarea loc special de joaca, amenajarea curții, a aleilor de acces. În scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toși copiii din grădiniță.
• Sporirea calității dotărilor Grădiniței cu Program Prelungit Piticot – mobilier (pentru sălile grupelor, dormitor, vestiar, bucătărie, sală de mese), echipamente IT care vor contribui la creșterea calității actului educațional.
• Îmbunătățirea accesului la servicii de educație a unui număr de 102 preșcolari din municipiul Hunedoara, prin crearea unor spații de învățare și de recreere adecvată care promovează noi abordări de predare și învățare ( inclusiv cu ajutorul tehnologiei moderne).
• Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic. Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor din clădirile existente are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire , precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Totodată reabilitarea termică a clădirii duce la îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului grădiniței, beneficiari direcți ai investiției

Alte Observatii

Contractul de finanțare nr. 4286/23.05.2019 încheiat între UAT Municipiul Hunedoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 1/15.01.2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preşcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot”;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 3/ 15.01.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preşcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Piticot” și a cheltuielilor legate de proiect;

Certificatul de Urbanism nr. 117/23.04.2018 cu valabilitate până la data de 23.04.2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 10.1.a – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Învățământul preșcolar.

Contract servicii 26/13461/26.02.2020- Proiectare si asistenta tehnica, prestator: ARCHISTUDIO SRL, valoare: 58.119,60 lei

Contract servicii 124/53521/01.08.2019 - Servicii de audit financiar, prestator: AUDITCONT EXAL SRL, valoare: 23.086,00 lei

Contract servicii 119/51250/24.07.2019- Servicii de informare si publicitate, prestator: CONTACT MEDIA SRL, valoare: 19.873,00 lei

Contract servicii 54/22748/07.04.2020- Servicii de verificare tehnica privind proiectul, prestator: DOM PROIECT 2020 SRL, valoare: 3.500,00 lei

Contract servicii 126/54538/06.08.2019- Servicii de consultanta in managementul investitiei, prestator: EXPERT CONSULTING SRL, valoare: 111.860,00 lei

Contract lucrari 157/52756/09.07.2021- Lucrari- Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de
Invatamant anteprescolar si prescolar(crese, gradinite) din municipiul Hunedoara, Gradinita cu
Program Prelungit Piticot
Executant: EXEDRA CONSTRUCT SRL, valoare: 3.091.351,17 lei

Contract servicii 161/54006/13.07.2021, dirigenție de șantier, NISTOR F. ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, valoare: 18.000 lei