Inchide

Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Național Iancu de Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

4.188.670,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Finalizata

Executant:

SC EVEREST INSTAL SRL

Manager proiect:

Fodor Cristina

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.B – Clădiri publice.
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice

REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL NAȚIONAL IANCU DE HUNEDOARA” – (clădire veche liceu)
Contractul de finanțare nr. 2493/ 20.06.2018, încheiat între UAT Municipiul Hunedoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Total: 3.796.225,46 lei
- 3.226.791,64 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 85%
- 493.509,31 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 13%
- 75.924,51 lei, cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, 2%

Parteneri

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul este situat în municipiul Hunedoara, str. Victoriei, nr. 12, construit în anul 1950. Amplasamentul se găsește în intravilanul Municipiului Hunedoara, nr. cadastral 69627, imobil liber de sarcini. Accesul până la locația studiată se realizează pietonal sau auto.
Regimul de înălțime este S+P+2E, suprafață construită de 1 193,00 mp și o suprafața construită desfășurată este de 3 195,00 mp. Construcția include săli de clasă, laboratoare, cabinete, depozite, birouri, sala de sport și grupuri sanitare.
Asupra imobilului a fost efectuată expertiza tehnică și audit energetic; concluziile aferente expertului tehnic și auditorului energetic (imobilul s-a degradat și nu corespunde din punct de vedere al protecției termice) au arătat necesitatea luării unor măsuri de reabilitare pentru reducerea consumului anual specific de căldură și creșterii confortului.


Descriere investiție propusă prin proiect conform documentației tehnico-economice

În D.A.L.I sunt prevăzute lucrări de reabilitare care vor asigura crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ precum și reducerea consumurilor la utilități și îndeplinirea cerințelor privind securitatea la incendii.
A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
b) Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă;
c) Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei se realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 30 cm;
d) Izolarea termică a planşeului peste subsol neîncălzit se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10 cm;

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
a) Înlocuirea cazanului din centrala termică proprie, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2.
b) Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare
c) Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire
d) Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu
a) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrală pe biomasă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

D. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri
a) Reabilitarea instalației de iluminat
b) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață

LUCRĂRI CONEXE:
Odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda şi realizarea următoarele măsuri conexe:

A. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii.

B. Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.

C. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

D. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.

E. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.

F. Crearea de facilități / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități
a) Montarea unei platforme oblice mobile - La acest moment clădirea nu este dotată cu infrastructură pentru accesul pe verticală al persoanelor cu handicap, dizabilităţi locomotorii, aspect reglementat de prevederile Legii 448/2006 actualizată.

G. Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU.
a) Instalţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu
b) Instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Alte Observatii

Contractul de finanțare nr. 2693/18.07.2018, încheiat între UAT Municipiul Hunedoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Total: 11.511.051,51 lei
- 9.719.068,08 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 85%
- 1.486.445,71 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 13%
- 228.683,95 lei, cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, 2%
- 76.853,77 lei, valoare neeligibilă

Contract servicii 152/62081/10.09.2019, prestator: BUILDING&FIRE DESIGN SRL, valoare: 47.000,00 lei

Contract servicii 192/60810/01.10.2020- Dirigentie de santier, prestator: DAMAY MARY CONS SRL, valoare: 20.000,00 lei

Contract lucrari 190/59808/28.09.2020- Executie lucrari de constructii si instalatii, inclusiv utilaje, echipamente, executant: EVEREST INSTAL SRL, valoare: 3.569.127,67 lei

Contract servicii 171/58450/21.08.2018- Servicii de informare si publicitate, prestator: INDESIGN SRL., valoare: 9.703,26 lei

Contract servicii 172/58451/21.08.2018- Servicii consultanta, prestator: MSDBIZ CONSULTING SRL, valoare: 99.960,00 lei

Contract servicii 170/58449/21.08.2018- Servicii de audit, prestator: QUANTUM EXPERT, valoare: 19.040,00 lei