Inchide

Reabilitare sala de sport din cadrul Colegiului Tehnic Matei Corvin

Cladiri

Valoare totala investitie:

4.989.585,00 lei

Data inceput:

08/2008

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

S.C. TERMOGAZ COMPANY S.R.L. HATEG

Sursa de finantare

Compania Nationala de Investitii S.A. Bucuresti prin “Programul - Consolidare si Reabilitare Sali de Sport existente, construite inainte de anul 2000”
Buget local

Rezultate

Prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti, începând cu anul 2008, Sala de Sport din cadrul Colegiului Tehnic „Matei Corvin” din municipiul Hunedoara a fost cuprins în “Programul - Consolidare şi Reabilitare Săli de Sport existente, construite înainte de anul 2000”.
În vederea demarării investiţiei, s-a întocmit documentaţia tehnico – economică, cuprinzând fazele de SF, PT, DTAC şi DDE, s-a obţinut Autorizaţia de Construire, documentaţii ce au fost trimise la Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti.
Totodată, printr-un protocol de predare – primire, Municipiul Hunedoara a predat Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti în folosinţă gratuită imobilul, urmând ca după finalizarea investiţiei, tot printr-un protocol de predare – primire, să fie transmis gratuit obiectivul de investiţii realizat Municipiului Hunedoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Până în momentul de faţă au fost executate lucrări parţiale de instalaţii sanitare, demontări instalaţii electrice vechi, reparaţii tencuieli, înlocuiri tâmplărie metalică existentă cu tâmplărie PVC şi geam termopan, etc. cu fonduri de la bugetul de stat.
În urma acestor lucrări, s-au constatat defecte la nivelul structurii de rezistenţă, apărute în timp, în decursul exploatării construcţiei, cât şi din faza de execuţie, în special la nivelul gradenelor, defecte mult mai ample decât s-au putut constata prin vizualizare, înainte de începerea lucrărilor, astfel că lucrările de reabilitare au fost oprite. În prezent, frontoanele laterale au zone în care panourile mari de sticlă sunt sparte, precipitaţiile (ploile) pătrund în interior riscând a se degrada lucrările efectuate până acum.
În vederea finalizării investiţiei, s-a întocmit o documentaţie de expertiză tehnică a structurii de rezistenţă a gradenelor şi a pardoselii sălii de sport, şi s-au propus trei soluţii constructive:
- soluţia 1: consolidarea gradenelor existente,
- soluţia 2: demolarea gradenelor cu refacerea lor în variantă metalică şi
- soluţia 3: demolarea gradenelor şi a culoarelor laterale cu realizarea unui corp de clădire anexat pentru gradene, accesul şi evacuarea publicului fiind posibilă prin cele două scări de acces laterale şi centrale, din stradă.
S-a întocmit documentaţia tehnico – economică cu a treia variantă propusă, cuprinzând memoriu tehnic general, memorii tehnice de specialităţi, liste de cantităţi, antemăsurători, piese desenate, deviz general şi devize pe obiecte, care s-a predat Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti pentru analiză şi demararea procedurii de reavizare a indicatorilor tehnico – economici, urmând ca după aceea să se demareze lucrările de extindere propriu-zise, însă această variantă nu a fost posibilă din lipsă de fonduri.
În vederea continuării şi finalizării investiţiei, Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti a solicitat emiterea unei noi Autorizaţii de Construire şi Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie avizate de către expert şi supuse verificării de rezistenţă de către un verificator autorizat de proiect, privind intervenţiile propuse la gradene pentru consolidare, conform soluţiilor 1 sau 2 din Raportul de expertiză tehnică, pentru supunerea spre aprobare în CTE-CNI.
Astfel, s-a ales varianta a doua, demolarea gradenelor cu refacerea lor în variantă metalică, pentru care s-a întocmit documentaţia necesară și a fost trimisă în februarie 2014 Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti spre aprobare.
Întocmirea documentaţiei tehnico - economice pentru soluţia aleasă s-a facut cu fonduri de la bugetul local.
Menţionăm că a fost emisă Autorizaţia de Construire nr. 131/ 03.09.2013 şi a fost trimisă Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti în data de 13.09.2013.
În urma întocmirii expertizei tehnice de către INCERC – Sucursala Timişoara, s-au propus trei variante constructive, optându-se pentru cea de refacere a gradenelor în varianta cu structură metalică şi consolidarea structurii de rezistenţă a sălii de sport.
Municipiul Hunedoara a achiziţionat întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru consolidare elaborată de către S.C. ARHING S.R.L. Târgu Mureş, documentaţie transmisă către CNI S.A. București în luna februarie 2014.
Deoarece Compania Națională de Investiții a solicitat reactualizarea Studiului de Fezabilitate și completarea acestuia cu consolidarea structurii de rezistență așa cum reieșea din expertiza tehnică, documentația reactualizată de către S.C. ARHING S.R.L. Târgu Mureş a fost transmisă către CNI în luna iulie 2015.
Menționăm că tot în acest sens, CNI S.A. București a solicitat reactualizarea Expertizei Tehnice existentă elaborată în anul 2009 de către Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții INCERC - SUCURSALA TIMIȘOARA, documentație ce a fost elaborată în februarie 2017.
Având în vedere modificarea legislației din domeniu prin Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, s-a reactualizat și s-a completat documentația existentă conform noilor reglementări în vigoare cuprinzând:
- analize economice pe capitol și obiecte de investiție;
- refacere devize pe obiecte;
- reactualizare documentație economică.
Totodată, în urma noilor reglementări de normative și standarde din domeniu, pe lângă reactualizarea Studiului de Fezabilitate existent, s-au elaborat și următoarele documentații:
- documentația pentru securitate la incendiu privind scenariul siguranță la foc;
- reproiectare instalații hidranți interiori;
- atestare și verificare proiect instalații de stins incendiu (C și E).
Având în vedere că prin necontinuarea lucrărilor, sala de sport se degradează în timp, gradul de uzură al acesteia avansează, ceea ce duce la costuri mult mai ridicate pentru reabilitare, reactualizarea acestui studiu de fezabilitate este necesar în vederea transmiterii către CNI S.A. București în vederea alocării fondurilor pentru reluarea lucrărilor de reabilitare şi consolidare a acestei săli de sport, imperios necesare pentru sportivii cu rezultate deosebite, aceasta fiind singura din oraş cu dimensiuni corespunzătoare normelor tehnice prevăzute pentru competiţii oficiale.

Alte Observatii

Proiectant: S.C. PROIECT SIDER S.R.L. Hunedoara
Contract de lucrari nr. 399/ 31.07.2008
Investitor: Compania Nationala de Investitii S.A. Bucuresti si Municipiul Hunedoara

Contract nr. 111/58.916/29.11.2011, Întocmire documentație tehnico - economică (SF+PT+DTAC+DDE), pentru realizare Extindere Sală Sport Colegiul Tehnic Matei Corvin, elaborator: S.C. MSVM SRL, valoare: 36.146,00 lei

Nr. contract 71/70505/12.12.2013 Întocmire documentaţie tehnico-economică privind consolidare şi reabilitare sală sport Colegiul Tehnic Matei Corvin, etapa 1 S.C. ARHING SRL Targu Mures, valoare 22.003,8 lei

Contract nr. 146/81882/17.12.2014 - Reactualizare Studiu de Fezabilitate sală sport Colegiul Tehnic Matei Corvin, S.C. ARHING S.R.L. - Targu Mures, valoare: 24.930 lei

Contract de servicii nr. 231/ 85732/ 21.11.2016 privind Servicii de Expertiză tehnică Reabilitare sala de sport Colegiul Tehnic Matei Corvin, elaborator: INCERC URBAN valoare: 7.800 lei incl. TVA,

Contract servicii nr. 41/ 23825/ 31.03.2017, Întocmire documentație tehnico - economică pentru Reactualizare Studiu de Fezabilitate existent și elaborare documentații pe linie de securitate la incendiu pentru ”Consolidare și reabilitare sala de sport din cadrul Colegiului Tehnic Matei Corvin din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara” - documentație faza reactualizare SF existent, elaborator: SC ARHING, valoare: 11.872,57 lei,