Inchide

Reabilitare imobil Cămin Cultural, sat aparținător Boș, municipiul Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

779.267,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Faza de proiect

Executant:

Proiectant: SC ALCON-TM-SPECIALIST SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Cetățenii municipiului Hunedoara – beneficiarii obiectivului de investiții ce urmează a fi realizat, în special locuitorii satului aparținător Boș.

Obiective

În satul Boș, aparținător municipiului Hunedoara se află situată o construcție parter cu etaj parțial cu destinația Cămin Cultural.
Imobilul este o construcție foarte veche și, întru-cât nu s-au mai facut de foarte mult timp reparații la acest imobil, s-a degradat, prezentând uzură foarte mare. Pentru aducerea la normele actuale a activității cultural-educaționale și deoarece Primăria Municipiului Hunedoara dorește să vină în sprijinul locuitorilor din satul Boș, se are în vedere reabilitarea, modernizare și dotarea acestei clădiri.
Lucrările de reabilitare a imobilului constau în reabilitare termică, schimbarea tîmplăriei interioare și exterioare, refacere învelitoare și reparații pod, refacere tavane, refacere zugrăveli înlocuire pardoseli din gresie și parchet, realizarea unui grup sanitar, înlocuire instalații electrice și termice, amenajare rampă pentru personae cu dizabilități, amenajare spațiu de joacă, realizare sistematizare pe vertical.
Caracteristici tehnice și parametrii specifici investiției :
Suprafața construită - 330,00 mp
Suprafața desfășurată - 427,00 mp
Suprafață utilă parter - 260,81 mp
Suprafață utilă etaj - 90,09 mp
În vederea promovării investiției de reabilitare a căminului cultural din Boș, în primă fază s-a elaborat documentația tehnico - economică faza DALI în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare de către SC ALCON-TM-SPECIALIST SRL – Hunedoara, iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.142/28.02.2022 s-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție
Descriere lucrări prevăzute în DALI
Pentru aducerea la normele actuale a activității preșcolar ce au fost nominalizate în cadrul clădirii, este necesar a se executa lucrări de reparații și de amenajare a spațiilor exterioare pentru buna desfășurare a activităților educaționale. Se propune realizarea următoarelor lucrări:
- reabilitare termică
- schimbarea tîmplăriei vechi de la parter interioară și exterioară
- refacere învelitoare și realizarea unor reparații în pod
- refacere tavane , zugrăveli interioare, pardoseli din gresie și parchet
- realizarea unui grup sanitar nou și unul pentru persoane cu dizabilități
- schimbarea prizelor , întrerupătoare și corpuri de iluminat
- realizare instalație încălzire la parter
- amenajarea unei rampe pentru persoane cu nevoi speciale
- amenajarea unei platforme pentru gunoiul menajer
- sistematizarea terenului (spațiile exterioare vot fi plantate cu gazon și arbori, iar spațiile verzi și aleile vor fi la aceeași cotă)
- amenajare spațiu de joacă
- refacere parțială a porții metalice de la intrare
- reamenajare alei
- implementarea unei instalații PSI
- implementarea unei instalații de iluminat exterior
- montaj fosă septică

Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsuluiseismic al construcţiei existente;
- se va consolida fundațiile exterioare actuale prin cămășuire cu beton armat de calitate de la cota fundatiilor actuale si până la nivelul terenului, in grosime minimă de 20cm.
- de la cota terenului actual și până la cota ±0,00, se va tencui cu mortar armat în grosime de 5cm., mortar M100T.
- spaleții de zidărie de cărămidă cu o lățime mai mică de 100cm se vor cămășui cu plase de armătură și tencui cu mortar de minim M100T.
- la nivelul parterului se va construi un WC pe sexe, prin compartimentarea
spațiului existent cu pereți din ghipscarton termoizolați pe structură metalică, în grosime de 10cm.
- la nivelul parterului, se va schimba destinația incăperii-magazie- prin modificarea uși de acces si realizarea finisajelor necesare unui WC pentru persoane cu dizabilități
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;
Cerințele fundamentale aplicabile în faza de proiectare sunt următoarele:
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
Toate disfuncţionalităţile volumetrice, estetice şi funcţionale acumulate în timp şi enumerate în capitolul precedent se cer rezolvate într-o manieră modernă şi economică, în acord cu normele şi cerinţele actuale europene.
Măsurile de intervenţie pentru reabilitarea funcţională a clădirii, conţin soluţii conforme cu nivelele de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât construcţia să corespundă cerinţelor de siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, să asigure igiena şi sănătatea oamenilor, economia de energie şi protecţia mediului.
Lucrările de intervenţii vor fi în concordanţă cu concluziile raportului de expertiză ce definesc în mod concret soluţiile minim necesare pentru reabilitarea structurii de rezistenţă a clădirii.

În afara reabilitării clădirii pentru asigurarea condiţiilor tehnice de rezistenţă şi stabilitate impuse de normativele în vigoare, descrise la capitolul precedent, soluţia propusă pentru reabilitarea constă din schimbarea destinaţiei unor camere, după cum urmează : înfintarea la parter a unui grup sanitar pe sexe, prin recompartimentarea camerei birou și schimbarea destinatiei din magazie exterioară în grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

Se propun urmatoarele lucrari de modernizare
–reparație șarpantă şi înlocuire învelitoare, aplicare termosistem la exterior, schimbarea tâmplariei exterioare şi interioare la parterul clădirii, realizarea de finisaje noi la interior si exterior, inlocuirea parțială a instalatiei electrice, realizarea unor instalatii termice noi, realizarea unor instalatii sanitare noi, sistem antifurt, instalaţii de împământare, instalații de evacuare în caz de incendiu, construire trotuar perimetral cladirii, repararea celui existent si dotarea obiectivului cu echipamente, mobilier si recuzita necesare desfasurarii diverselor activitati culturale, lucrări de sistematizarea verticală .
Alimentarea cu energie electrica exista, imobilul fiind alimentat print-un bransament la reteaua de distributie a satului, aflată in proprietatea Enel Banat SA. Alimentarea cu apa rece există, se va face doar racordul noilor grupuri sanitare la apă menajeră si respectiv racordarea acestora la fosa septică nou proiectată. Pentru canalizare se va executa un sistem de preluare a apelor menajere din imobil format din tuburi de PVC-Ø100mm, îngropate până la fosa septică.
Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane.
Incalzirea spatiilor se va face cu agent termic apa calda de la centrala termică pe bază de combustibil gazos,existentă, la etaj.Cladirea va fi dotată cu toate utilitaţile: instalaţii sanitare, termice, electrice noi, racord apă şi canalizare la reţelele existente
Finisaje interioare
- Reparații interioare pe bază de var-nisip-ciment, la pereți și tavane
- Zugrăveli cu lavabil alb simplu;
- Placaje din faianţă în băi până la 1,50 m;
- Zugraveli lavabile la pereti si tavane culoare alb simplu;
- Tâmplărie din PVC cu geam termopan;
- Pardoseli din gresie de trafic intens antiderapante pentru spaţiile de circulaţie
- Pardoseli dinparchet în sala de spectacole si la etaj
- Pereţii interiori din sala de spectacole si alte spații vor fi avea un soclu de vopsea( h=1,50m)
- Pardoseala de lemn a scenei va fi reparată

Finisaje exterioare:
- Finisajul faţadelor va fi cu tencuieli decorative de exterior stropite din mortar M100T vopsită cu lavabil de exterior culoare bej aplicate peste termosistem din polistiren cu grosimea de 10 cm;
- Soclu va fi realizat cu placaje imitație piatră la fatada principală si din beton aparent texturat, în restul fatadelor;
- Tâmplărie din PVC cu geam termopan, culoare albă,
- Scări cu trepte de beton şi rampă de acces persoane cu handicap finisate cu gresie de trafic intens antiderapantă;
- Balustradă metalică vopsită aalb și negru;
- Jgheaburi şi burlane din tablă zincată;
-Trotuare din pișcoturi din beton colorat ;
- Învelitoare din tiglă ceramică sau tablă imitație tiglă,
Suplimentare faţă de prevederile normativului privind siguranţa în exploatare, clădirea propusă va avea asigurate următoarele probleme:
-Platformele de acces în clădire vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie, indiferent de înălţimea denivelării și rampe pentru persoanele cu dizabilități.
Căile de circulaţie și de evacuare vor fi iluminate şi artificial
Măsuri de intervenţie propuse:
Arhitectură:
- Refacerea pardoselilor;
-Înlocuire tâmplărie interioară
-Refacerea finisajelor interioare;
-Refacerea finisajelor exterioare;
-Realizarea unei izolaţii termice superioare la pereţii exteriori cu polistiren expandat în grosime de 10 cm;
- Realizarea unei izolaţii termice superioare la pardosea cu polistiren extrudat în grosime de 5 cm;
- Realizarea unei izolaţii termice superioare la podi cu polistiren expandat în grosime de 15 cm sau cu vata minerală bazaltică de 15cm
- Revizuirea şi reconsiderarea întregii clădiri pentru asigurarea funcţiunii propuse şi a respectării normelor P.S.I.;
- Realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap;
- Alei şi trotuare.
Soluţii de rezolvare arhitecturală a faţadelor:
Soluţia de arhitectură a urmărit crearea unei imagini care să respecte arhitectura tradiţională a localităţii şiadaptarea la clima temperată; astfel s-a optat pentru acoperirea cu învelitoare din tiglă. S-a urmărit integrarea în atmosfera locului, integrare atât la nivelul plasticii arhitecturale cât şi a valorii semantice. În acest scop se urmăreşte imitarea materialelor locale- potrivite atât prin rezistenţa la intemperii cât şi elemente de legătură a implantului în sit.
Finisaje exterioare:
Finisajul faţadelor va fi cu tencuieli decorative de exterior stropite din mortar M100T vopsită cu lavabil de exterior, sau cu mortar sintetic,culoare alb, gri, și galbenaplicate peste termosistem din polistiren cu grosimea de 10 cm
Soclu va fi realizat cu placaje imitație piatră la fatada principală si din beton aparent texturat, în restul fatadelor;
Tâmplărie din PVC cu geam termopan, culoare albă.
Scări cu trepte de beton şi rampă de acces persoane cu handicap finisate cu gresie de trafic intens antiderapantă;
Balustradă din metal, vopsită in alb si negru ;
Jgheaburi şi burlane din tablă zincată;
Trotuare din pișcoturi din beton.
Învelitoare din tiglă ceramică;
Finisaje interioare:
Tencuieli interioare pe bază de var-nisip-ciment, zugrăveli cu lavabil .
Placaje din faianţă în băi până la 1,50 m;
Zugraveli lavabile la pereti si tavane culoare alb simplu;
Tâmplărie din PVC cu geam termopan;
Pardoseli din gresiede trafic intens antiderapante pentru spaţiile de circulaţie
Pardoseli dinparchet însala de spectacole, scenă și etaj.
Pereţii interiori din sala de spectacole vor fi avea un soclu de vopsea( h=1,50m)
Pardoseala scenei si respectiv tavanul acesteia va fi reparat.
Pentru structura de rezistenţă:
Prin expertiza tehnică efectuată s-au recomandat următoarele măsuri de reabilitare:
Consolidarea structurii de rezistenţă prin:
- întărirea stâlpilor din zidarie de la ușile de acces din axele longitudinale C, F, si axele transversale 3-4 prin cămăşuirea cu o plasa sudată înglobata în mortar
- se vor prevedea cămășuieli din beton armat la fundații sub nivelul terenului, cu secțiunea de 20x80cm. Peste cota terenului, se vor aplica plase de armătură și tencuieli cu mortar de ciment marca M50T.
Pentru instalaţii electrice:
Prevederea de corpuri de iluminat, fluorescente sau cu leduri, funcţie de destinaţia încăperilor şi nivelul de iluminare necesar;
Realizarea unui tablou electric general nou;
Instalaţie de împământare..
Pentru instalaţii de încălzire:
Se vor verifica traseele de ţeavă existente, pentru instalaţia termică interioară a clădirii, corpurile de încălzire de la etaj.
Se va echipa sala de spectacole cu 3 convectoare pe gaz metan de 14KW fiecare si respectiv salile aferente intrării principale cu 3 aeroterme de 2KW fiecare, instalaţia térmica, folosită doar ocasional, se va racorda la reţeua de distribuţie a gazului metan existente.
Pentru instalaţii de apă-canal
Dotarea cu obiecte sanitare conform normelor europene.
Alimentarea cu apă se va extinde pentru alimentarea celor două grupuri sanitare si se va realiza bransament al canalizării menajere la fosa septică.
Pentru sistematizarea verticală:
Refacerea aleilor, a trotuarelor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale.
Măsurile de intervenţie pentru reabilitarea funcţională a clădirii, conţin soluţii conforme cu nivelele de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât construcţia să corespundă cerinţelor de siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, să asigure igiena şi sănătatea oamenilor, economia de energie şi protecţia mediului.

Alte Observatii

Contract servicii 279/82201/20.10.2021- Intocmire documentatie tehnico – economica, faza DALI
Proiectant: SC ALCON-TM-SPECIALIST SRL
Valoare proiect: 16.500 lei

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 142/28.02.2022, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție „ Reabilitare Cămin Cultural, sat Boș, CF – 70259, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara ”