Inchide

Reabilitare acoperiș și zugrăveli exterioare fațade Corpul A, strada Luncii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

452.140,00 lei

Data inceput:

06/2022

Data sfarsit:

10/2022

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC POLLY CONTRUST SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul în care își desfășoară activitatea Corpul A din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2, (fosta Școală Generală nr. 2), este situat pe strada Luncii nr. 1 din municipiul Hunedoara, regimul de înălțime P+2E, având aria construită la sol de 784 mp și aria desfășurată de 2352 mp și include săli de clase, birouri pentru personalul administrativ, grupuri sanitate, etc., și face parte din domeniul public al municipiului Hunedoara cu nr. cadastral 69646 în suprafață de 8.580 mp, inclusiv curte împrejmuită.
Deoarece acoperișul imobilului amintit este foarte vechi și degradat, existând pericolul ca apa să se infiltreze prin acoperiș ceea ce ar afecta structura de rezistență a imobilului și deteriorează fațadele acestuia, este necesar a se reabilita acoperișul clădirii și a se executa zugrăveli exterioare la fațade. De asemenea, sistemul de colectare a apelor pluviale, respectiv jgheaburile și burlanele sunt degradate, ceea ce permite ca apele colectate pe învelitoare să se scurgă pe fațade deteriorându-le.
Clădirea școlii este realizată cu fundații continue din beton și beton armat, pereți din zidărie portantă cu cărămidă plină, stâlpi și grinzi din beton armat, planșee prefabricate din beton armat peste parter, peste etaj 1 și peste etaj 2 și acoperiș cu învelitoare pe șarpantă din lemn. S-au constatat degradări la acoperiș și fațade.
Pentru realizarea obiectivului de investiție menționat, s-a întocmit și o documentație tehnico – economică în acest sens, faza Proiect tehnic în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

S-au constatat următoarele aspecte:
-învelitoarea existentă a clădirii este degradată și necesită a fi înlocuită;
-șarpanta din lemn a clădirii necesită a fi refăcută integral pentru că nu rezolvă corespunzător preluarea și dirijarea apelor meteorice de pe construcția studiată;
-jgheaburile și burlanele existente din tablă sunt degradate/incomplete și necesită a fi înlocuite;
-finisajele exterioare sunt degradate în zonele în care au fost scurgeri de apă meteorică și se impune repararea/refacerea lor;
-clădirea nu este afectată de igrasie, efecte ale gelivităţii, mortarul nu este degradat;
-zidăria nu este degradată prin ascensiunea capilară a apei (igrasie), efecte de îngheţ - dezgheţ, sau degradarea mortarului;
-construcţia nu a fost afectată de incendiu;
Afectarea structurii din cauze neseismice:
-nu sunt vizibile efecte ale cedării terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă);
-planşeele nu sunt deteriorate din încărcări verticale (ruperi locale, deformaţii excesive, vibraţii);
-construcţia nu este fisurată, prin separare, rotire, lunecare, ieşire din plan sau ieşire din plan vertical, umflare, etc.

La intervenția de refacere a șarpantei și învelitorii respectiv a finisajelor exterioare la fațadele clădirii școlii gimnaziale, se vor executa următoarele categorii de lucrări:

DESFACERI:
-desfacerea jgheaburilor și burlanelor existente;
-desfacere învelitoare din țiglă existentă;
-desfacere șipci din lemn;
-desfacere pazie și streașină înfundată existentă;
-desfacere șarpantă din lemn;

REFACERI/ELEMENTE NOI:
-construire șarpantă din lemn;
-montare astereală din lemn;
-montare folie PVC;
-montare șipci din lemn transversale și longitudinale;
-montare învelitoare din țiglă metalică profilată culoare cărămiziu;
-montare pazie din lemn;
-realizare streașină înfundată din lemn;
-montare jgheaburi, burlane și opritori e zapadă;
-montare structură din lemn pentru termoizolație la partea superioară a planșeului din beton armat aflat peste etajul 2 al clădirii;
-montare strat barieră de vapori și deflectoare de condens;
-dispunere termoizolație din vată minerală 20 cm grosime la partea superioară a planșeului din beton armat situat peste etajul 2 al clădirii;
-dispunere folie PVC peste termoizolația din vată minerală;
-montare podină de circulație din lemn peste stratul termoizolator din vată minerală propus.
-închidere goluri între căpriori cu zidărie din BCA.

Acoperișul va fi de tip șarpantă in mai multe ape având o înclinație de 21°. Elementele șarpantei (popi şi cosoroabe) reazemă pe planșeul de beton armat.
Șarpanta se execută din material lemnos de esență moale (brad, molid) cu căpriori dispuși in lungul pantei, învelitoarea fiind din tabla. Toate elementele de lemn, atat pentru șarpanta cat si pentru grinzile planșeului peste mansardă, se vor trata antiseptic si ignifug

Principalii indicatori urbanistici ai amplasametului:
-suprafaţa terenului = 8.580 mp.
-procentul de ocupare a terenului P.O.T = 20,36 %.
-coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. = 0,38.

Amplasamentul studiat beneficiază de următoarele utilităţi:
-alimentare cu apă si canalizare;
-alimentare cu energie electrică;
-alimentare cu gaze naturale;

Reorganizarea funcţională
Structura funcțională a clădirii studiate nu va fi afectată de intervențiile propuse prin acest proiect.
Construcţia se încadrează în categoria de importanţă C – clădiri de importanţă normală, conf.HG 261/1994 şi are clasa III de importanţă, conform P100/ 2006.

În conformitate cu Proiectul nr. 194 / 2021, faza Proiect tehnic, elaborat de SC ILCOR CONSULTING SRL Deva, se vor executa lucrări:de reabilitare la nivelul acoperișului și al fațadelor la Școala Gimnazială nr. 2, Corp A, strada Luncii 1 din municipiul Hunedoara, astfel:
- desfacerea jghiaburilor și a burlanelor, desfacerea învelitorii șia șarpantelor;
- construirea unei noi șarpante;
- montarea unei noi învelitori, pazie și înfundarea streașinii, deflectoare și opritori de zăpadă;
- montare de jghiaburi și burlane;
- izolarea planșeului de peste ultimul nivel, peste etajul 2;
- realizare podină de circulație, în pod, peste termoizolația din vată minerală;
- lucrări de finisaje la fațade..

Rezultate

S-au efectuat următoarele lucrări lucrări:de reabilitare la nivelul acoperișului și al fațadelor, astfel:
- desfacerea jghiaburilor și a burlanelor, desfacerea învelitorii șia șarpantelor;
- construirea unei noi șarpante;
- montarea unei noi învelitori, pazie și înfundarea streașinii, deflectoare și opritori de zăpadă;
- montare de jghiaburi și burlane;
- izolarea planșeului de peste ultimul nivel, peste etajul 2;
- realizare podină de circulație, în pod, peste termoizolația din vată minerală;
- lucrări de finisaje la fațade.

Alte Observatii

Contract servicii 98/33759/09.06.2020 - Întocmire documentatie tehnico-economica in vederea reabilitarii acoperisului si zugraveli exterioare fațade Corpul A, strada Luncii din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2
Elaborator: SC ILCOR CONSULTING SRL Deva
Valoare proiect: 17.998,75

Contract lucrari 143/46476/03.06.2022 privind Reabilitare acoperiș și zugrăveli exterioare fațade Corpul A, strada Luncii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara
Executant: SC POLLY CONTRUST SRL
Valoare contract: 434.139,16 lei incl. TVA


Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 89700/ 26.10.2022
Valoarea lucrărilor executate: 434.140,00 lei incl. TVA,