Inchide

Modernizarea seviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante si reabilitarea spatiilor aferente ambulatoriului integrat Dr.Alexandru Simionescu-Hunedoara

Sanatate

Valoare totala investitie:

11.060.810,00 lei

Data inceput:

09/2020

Data sfarsit:

06/2022

Durata:

21 luni

Status:

În execuție

Executant:

SC SUN ENERGY INTENSIVE SRL

Manager proiect:

Muntean Sorin Nicolae

Sursa de finantare

Programul Operational Regional 2014-2020 - Obiectul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Lucrari de constructii si instalatii - utilaje si echipamente inclusiv montajul acestora aferente proiectului Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente Ambulatoriului integrat dr. Alexandru Simionescu – Hunedoara

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului de lucrari: executia de lucrari de constructii si instalatii- utilaje si echipamente inclusive montajul acestora aferente proiectului “Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante si reabilitarea spatiilor aferente ambulatorului integrat Dr. Alexandru Simionescu- Hunedoara”
Scurtă prezentare
Ambulatoriul integrat Spitalului Municipal “Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara este amplasat în Municipiul Hunedoara pe str. Victoriei nr.14. Imobilul teren si constructii este înscris în cartea funciara nr. 69513 Hunedoara, nr. cadastral 69513.
Suprafaţa de teren aferenta locatiei este de 60.041 mp avand categoria de folosinta curti-constructii. Pe teren sunt amplasate urmatoarele cladiri, conform extrasului de carte funciara:

• Spital – Sc=4.262 mp
• Sera – Sc=180 mp
• Capela ecumenica – Sc=359 mp
• Ambulatoriu – Sc=2022 mp
• Cabina poarta – Sc=85 mp
• Statie de salvare – Sc=678 mp
• Magazie – Sc=262 mp
• Punct termic – Sc=181 mp
• Garaje – Sc=789 mp
• Heliport – Sc=399 mp
• Magazie siloz – Sc=252 mp
• Atelier – Sc=357 mp
• Statie oxigen – Sc=37 mp
Spitalul Municipal „Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara, inclusiv Ambulatoriul deserveşte populaţia municipiului de 73.000 locuitori şi aproximativ 44.000 locuitori din teritoriile arondate spitalului, fiind conceput ca unitate spitalicească complexă şi completă la o capacitate de 640 de paturi, avand o dotare medie.
Spitalul, inclusiv Ambulatoriul, a fost construit în anii 60, finalizat în 1968.
Clădirea ambulatoriului are regim de inaltime Sp+Dp+P+2E, cu o suprafata construita desfasurata de 6.247 mp. Imobilul a fost construit dupa un proiect, realizat în 1968 în baza proiectului 8027/1962 realizat de ISCAS Bucureşti. A fost realizat într-o manieră specifică pentru construcţii din acea perioadă – structură cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat, învelitoare tip terasa, cu o înălţime de +10.29 m la nivelul terasei, iar spaţiile pe fiecare nivel sunt dispuse de-a lungul unui coridor care străbate clădirea de la un capăt la altul.
Construcţia are forma dreptunghiulara ȋn plan, cu dimensiunile de 61.03x42.07m, alcatuita din patru tronsoane cu regularitate ȋn plan și pe verticală, despartite prin rost unul de celalat. In mijloc exista o curte de lumina cu dimensiuni de 13.77x42.63m.
[…Aceste apeluri de proiecte sunt organizate în cadrul Obiectului tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”.
În cadrul acestei axe prioritare, se vor finanţa prin apeluri separate, proiecte de infrastructură pentru servicii de sănătate şi proiecte de infrastructură pentru servicii sociale.
În cazul infrastructurii pentru servicii de sănătate, de asemenea se vor lansa mai multe apeluri, în funcție de obiectivele specifice și de operațiunile aferente, după cum urmează :
Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” :
Operațiunea A – Ambulatorii;
Operațiunea B - Centre comunitare integrate;
Obiectivul specific 8.2 ”Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” :
Operațiunea A – Spitale regionale;
Operațiunea B– Unități de primiri urgențe ;
Unul din obiectivele specifice al acestei axe prioritare este Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific, investițiile în infrastructura ambulatoriilor și în infrastructura centrelor comunitare integrate, vor constitui câte un apel dedicat.
Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus.
Astfel se va consolida baza piramidei pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor. În special, aceste segmente ale sistemului de sănătate (asistența comunitară și ambulatorie) vizează accesul sporit la servicii preventive și de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus.
Acest obiectiv se va realiza atât prin corectarea politicilor în domeniu (măsuri de reglementare), cât și prin finanţarea intervenţiilor de infrastructură și dotare a reţelei de ambulatorii şi de Centre Comunitare Integrate ce vor furniza atat servicii medicale cât şi sociale, fiind o soluție flexibilă de accesibilizare a asistenței sociomedicale primare, mai ales pentru acele categorii de persoane sărace din mediul rural, persoane cu acces deficitar la servicii de sănătate.
Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reţeaua de centre medicale moderne, capabile să furnizeze îngrijire primară continuă, mai ales în mediul rural. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului.
Astfel, se urmărește reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, mai ales a celei din mediul rural, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite....] extras din Programul Operațional Regional 2014-2020.
Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției

• Conform studiilor de specialitate respectiv, studiu geotehnic și expertiza tehnică, clădirea prezintă fisuri pe o latură, în partea fundației, datorită infiltrațiilor de apă pluvială și tasarea diferențială a pământului
• La nivelul acoperișului de tip terasă sunt infiltrații de apă datorită străpungerii membranei și degradării finisajului
• Fațada prezintă urme de degradări, și conform auditului energetic clădirea nu corespunde din punct de vedere energetic pentru funcțiunea pe care clădirea o are.
• Tâmplăria exterioară cât și cea interioară în proporție destul de mare este din lemn, prezintă urme de degradare și nu mai funcționează la parametri normali. Auditul energetic elaborat în faza acestui proiect ne demonstrează faptul că această tâmplărie trebuie schimbată datorită indicelui mic de izolare termică și fonică
• Pardoselile existente în ambulatoriu nu au fost reabilitate niciodată în spațiile propuse de renovare. Datorită acestui fapt pardoselile prezintă urme de uzura și totodată sunt neigienice, ele fiind neconforme cu noile norme de igienă.
• Finisajul intern al pereților nu este uniform, prezintă fisuri pe alocuri respectiv vopseaua este veche. Din punct de vedere igienic și al aspectului, finisajul prezintă pericole de desprindere și exfoliere astfel poate afecta aerul încăperilor.
• Tavanele prezintă aceleași deficiențe ca cele ale pereților.
• Casele de scară din ambulatoriu care fac obiectul proiectului nu au fost niciodată reabilitate și prezintă un pericol pentru utilizatori. Finisajul scărilor este unul cu pericol de alunecare și siguranța în exploatare a clădirii este pusă sub semnul întrebării.
• Clădirea nu prezintă un coeficient termic ridicat. Planșeul de peste etajul II nu este izolat, pereții exteriori de asemenea nu sunt izolați termic. Pierderile de căldură sunt ridicate prin lipsa izolări și apariția punctelor termice.
• Instalația electrică necesită schimbată datorită vechimii acesteia și lipsa randamentului pe care aceasta o are față de normele noi apărute de la data execuției clădirii.
• Instalația de ventilare necesită înlocuită pentru o igienizare a climatului interior și pentru un consum mai mic de energie.
• Insalațiile sanitare prezintă urme de de uzura si coroziune, infiltrații pe alocuri. Este necesară înlocuirea aceasteia cu o nouă instalație pentru noile spații propuse a fi reabilitate.
• Instalația de încălzire a suferit modificări de-alungul timpului, dar au rămas și spații unde aceasta nu a fost schimbată. Prin proiectul implementat se cere modernizarea și acestui tip de instalație.

 Indicatori tehnici:
S teren 60.041 m²
S construită Sc 2.022 m² conform CF, suprafața nu măsoară și curtea interioară
S construită Sc proiect 1.500 m² proiectat – exclude spațiile reabilitate
S desfăşurată Sd 6.247 m² conform CF, suprafața nu măsoară și curtea interioară și include subsolul și demisolul
S desfăşurată Sd proiect 4.837 m² proiectat – exclude spațiile reabilitate
S utila Su proiect 5.345 m²


Durata de executie a lucrarilor : 21 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunatatirea nivelului de sanatate a populatiei Judetului Hunedoara prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intra în categoria serviciilor esentiale pentru populatie. În vederea realizarii obiectivului general, Municipiul Hunedoara doreste indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:
Obiectivele specifice ale proiectului
1. largirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi
2. ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea ambulatoriului
3. scaderea numarului de pacienti redirectionati prin dotarea cu aparatura medicala noua inexistenta in prezent in sistemul medical bugetar in judet
4. scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament
5. asigurarea unor conditii la standarde ridicate pentru realizarea actelor medicale
In proiectul de fata se propun diverse activitati cu scopul final de asigurarea de serviciilor medicale complexe în regim ambulatoriu care intra în categoria serviciilor esentiale pentru populatie

Se doreste incheierea unui contract de lucrari care cuprinde executie lucrari de constructii, instalatii, inclusiv dotari si echipamente tehnologice.

Executie lucrari

Proiectul constă în reabilitarea completă a Ambulatoriului pe toate domeniile de construcție în care clădirea prezintă deficiențe, și anume:
• Urmărirea specială a fisurilor din rostul de tasare conform memoriului de specialitate și rezolvarea infiltrațiilor de apă pluvială prin montarea de jgheaburi și burlane.
• Realizare acoperiș de tip șarpantă, cu structură de lemn și învelitoare de tablă, pentru oprirea infiltrațiilor și izolarea plăcii de peste etajul II.
• Desfacerea fațadei existente și reabilitarea acesteia prin placare cu termosistem pentru o mai bună eficiență energetică. Termoizolarea socului și a fațadei.
• Desfacerea tâmplăriei de lemn și metal, atât exterioare cât și interioare. Înlocuirea tâmplăriei degradate cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.
• Desfacerea pardoselilor și înlocuirea acestora cu pardoseli din PVC, pardoseli ce se pretează pentru spații medicale pentru o mai bună igienizare.
• Desfacerea finisajelor pereților și a tavanelor și refacerea acestora cu materiale noi și pretabile pentru spații medicale.
• Refacerea și igienizarea grupurilor sanitare, a instalațiilor aferente acestora și schimbarea obiectelor sanitare.
• Înlocuirea tâmplăriei interioare de lemn cu tâmplărie din PVC.
• Termoizolarea planșeului de pe etajul II pentru eficientizarea energetică a clădirii
• Refacerea instalației electrice, acolo unde aceasta este veche și nu mai funcționează la noile standarde.
• Montarea împământării electrice pentru toate nivelurile clădirii
• Dezafectarea instalației sanitare existente și montarea unei noi instalații sanitare conform proiectului de specialitate
• Dezafectarea instalației termice și refacerea acesteia acolo unde aceasta nu a fost schimbată
• Refacerea completă a instalației de ventilare și de răcire apă.
DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE
Prin implementarea acestui proiect, se doreste realizarea unui mediu potrivit desfasurarii activitatilor din cadrul unui ambulatoriu, la nivelul standardelor actuale.
Pentru interventiile propuse s-au avut in vedere expertiza tehnica a cladirii, raportul de audit energetic, precum si prevederile normativelor legale in vigoare si in special constrangerile date de normativele: P 118 /1999 si NP 015 / 1997 „Normativ de proiectare a cladirilor spitalicesti”.
Proiectul a fost intocmit conform temei date de catre beneficiarul investitiei si in conformitate cu DALI-ul aprobat in limitele legislatiei si a normelor tehnice in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii.
Lucrările care au fost propuse în urma consultării PT-ului și a studiilor de specialitate sunt următoarele:
DESCRIEREA LUCRARILOR
La execuția lucrărilor se vor respecta:
 documentația tehnico-economică;
 avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;
 prevederile caietului de sarcini
 prescripțiile tehnice și standardele în vigoare;
 normele de protecție a muncii și PSI;
 căile de acces stabilite de beneficiar;
 cerințele beneficiarului;
Principalele lucrari de constructii si instalatii care se doresc a fi efectuate sunt:

ARHITECTURA

- FINISAJ INTERIOR
- FINISAJ EXTERIOR
- TERMOIZOLATII
- TAMPLARIA EXTERIOARA
- SCARI, RAMPE SI PASARELE
- ACOPERISUL DE TIP TERASA SI DE TIP SARPANTA
- AMENAJARI EXTERIOARE SI TROTUARE PERIMETRALE
INSTALATIA ELECTRICA
- instalatii de iluminat normal și prize de utilizare generalã;
- instalatii pentru iluminatul de siguranta la evacuare,hidranți și antipanică
-; instalatii de protectie la socuri electrice
- priza de pământ;
- instalaţie de paratrăsnet
INSTALATII SANITARE SI TERMICE
INSTALATIA DE VENTILARE CLIMATIZARE
INSTALATIA DE APA RECE SI CALDA MENAJERA
INSTALATIA DE APA UZATA MENAJERA
INSTALATIA DE APA PLUVIALA
INSTALATIA HIDRANTI

Alte Observatii

In data de 25.04.2019 a fost semnat Contractului de Finantare nr 4199 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice , in calitate de Autoritate de Management, si Organismul Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest, si Unitatea Administrativ Teritoriala Hunedoara, in calitatea de Beneficiar al finantarii.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 157/25.05.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2018 privind aprobarea
documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizarea serviciilor medicale prin
dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatoriului
integrat Dr. Alexandru Simionescu – Hunedoara”

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 64/05.02.2019
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.
18/2019 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu
echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatoriului integrat Dr.
Alexandru Simionescu – Hunedoara” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 18 /22.01.2019
privind aprobarea proiectului ”Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu
echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatoriului integrat Dr.
Alexandru Simionescu – Hunedoara” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 15 /22.01.2019
privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizarea serviciilor medicale prin
dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatoriului
integrat Dr. Alexandru Simionescu – Hunedoara”


Contract servicii 127/54677/07.08.2019 Servicii de audit financiar extern,
SC AUDITCONT EXAL SRL,
valoare: 47.005,00 lei incl. TVA

Contract servicii 125/54294/05.08.2019 Servicii de informare si publicitate,
SC CONTACT MEDIA SRL,
valoare: 9.639,00 lei incl. TVA

Contract servicii 128/54678/07.08.2019 Servicii de consultanta pentru management,
SC EXPERT CONSULTING SRL,
valoare: 153.510,00 lei incl. TVA

Contract servicii 145/59801/30.08.2019 Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului,
SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA,
valoare: 249.900,00 lei incl. TVA

Contract servicii 13/4373/21.01.2020 Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic,
SC MODULUS BUILDING S.R.L.,
valoare: 29.750,00 lei incl. TVA

Contract servicii 180/56799/16.09.2020 Lucrari de constructii si instalatii utilaje si echipamente,
SC SUN ENERGY INTENSIVE SRL
valoare: 9.705.412,82 lei incl. TVA