Inchide

Modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 5, strada Ștrandului nr. 2, municipiul Hunedoara, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată

Cladiri

Valoare totala investitie:

2.562.456,00 lei

Data inceput:

01/2022

Data sfarsit:

01/2024

Durata:

24 luni

Status:

În execuție

Executant:

SC AUTENTIC MATER COM SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr.5, este situat pe strada Ștrandului nr. 2 din municipiul Hunedoara, face parte din cadrul Structurii Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, regimul de înălțime P+E, având aria construită la sol de 256 mp și aria desfășurată de 592 mp și include săli de clasă, birouri pentru personalul administrativ, grupuri sanitare, etc și face parte din domeniul public al municipiului Hunedoara cu nr. cadastral 69656 în suprafață de 1.702 m, inclusiv curte împrejmuită.
Cladirea nu este clasata si nici in curs de clasare ca monument istoric.
Destinatia incaperilor: Sali de grupa, anexele functiunii de gradinita
Terenul pe care se află în prezent clădirea grădiniței dispune de următoarele utilități : alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare și rețea de gaze naturale.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției
În urma documentației de avizare a lucrărilor de intervenții întocmită se prevede asigurarea calității serviciilor de educație prin aducerea la standarde contemporane a grădiniței . Lucrările de modernizare constau în: revizuire șarpantă din lemn, refacere învelitoare din țiglă, inclusiv elementele de preluare și dirijare ape pluviale (jgheaburi și burlane) , montare opritoare de zăpadă înlocuire tâmplărie interioară și exterioară, anvelopare clădire , refacere finisaje interioare și exterioare, refacere instalații sanitare, de încălzire și electrice
Informații generale referitoare la obiectivul de investiții pentru care se solicită oferta de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
Amplasamentul pe care se află grădinița cu program normal nr. 6 are ca vecinătăți :
- la NORD – strada Ștrandului
- la EST – domeniul public, bloc de locuințe
- la VEST - domeniul public, bloc de locuințe
- la SUD – cu centrul de plasament

a) Servicii de proiectare:
La proiectare se vor lua în considerare următoarele:
• varianta recomandată din documentația DALI elaborat de S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. Deva
• auditul energetic întocmit de auditor energetic ing. Crișan Gelu Sergiu Aurel
• proiectantul va respecta Hotărârea de guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
• întocmirea documentației tehnico economice pentru modernizare grădinița cu program normal va cuprinde fazele: proiect tehnic și detalii de execuție, caiete de sarcini, documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, proiect de autorizare a construcției și proiect de organizare a execuției lucrărilor;
• proiectarea va fi realizată de către proiectanți atestați ;
• verificarea proiectelor de către specialiști atestați se va realiza prin grija proiectantului, după prezentarea și aprobarea prealabilă a proiectului tehnic de către investitor.
b) Lucrări propuse
Având în vedere documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se vor efectua lucrări de modernizare a grădiniței în conformitate cu cele propuse în documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, care constau în:
• revizuire și înlocuire șarpantă din lemn;
• înlocuire tâmplărie interioară și exterioară
• anveloparea întregii clădiri
• refacere finisaje interioare și exterioare
• refacere instalații sanitare, de încălzire și electrice
• montare parazăpezi
• La execuția lucrărilor se vor respecta:
• documentația tehnico-economică
• avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;
• prevederile caietului de sarcini
• prescripțiile tehnice și standardele în vigoare
• normele de protecție a muncii și PSI
• executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar
• cerințele beneficiarului

Descriere lucrări prevăzute în DALI
Desfaceri :
 desfacerea jgheaburi și burlane existente;
 desfacere învelitoare din țiglă existentă
 desfacere șipci din lemn
 desfacere pazie și streașină înfundată existentă
 desfacerea coșurilor de fum existente
 desfacerea zidurilor neportante conform soluțiilor din partea desenată;
 desfacerea ornamentelor din beton de pe fațadele clădirii
 desfacere glafuri exterioare și interioare existente
 desfacere tâmplării interioare și exterioare
 desfacerea instalațiilor electrice, de încălzire și sanitare
 desfacerea finisajelor interioare și exterioare
Refaceri:
 revizuire șarpantă din lemn
 înlocuire învelitori din țiglă
 refacere elemente de preluare și dirijare a apelor pluviale ( jgeaburi și burlane)
 recompartimentarea clădirii – realizarea de ziduri noi conform soluțiilor din partea desenată;
 montare tâmplării noi interioare și exterioare
 anveloparea clădirii planșeu la subsol, parter, peste etajul1 al clădirii, pereți exteriori
 refacere finisaje interioare și exterioare;
 refacere instalații sanitare, de încălzire și electrice
 montare opritori de zăpadă
 achiziționarea următoarelor dotări și echipamente – mobilarea tuturor încăperilor grădiniței conform evaluărilor anexate la prezentul memoriu
 amenajări exterioare pentru asigurarea locului de joacă exterior, parcări și refacerea cadrului natural

Instalații electrice : - de iluminat
- electrice de forță
- instalație de paratrăsnet
- instalație legare la pământ
- instalații electrice de securitate la incendiu
Alimentarea cu energie electrică este rețeaua existentă în zonă .
Instalații de încălzire
S-a ales un sistem de încălzire având agent termic apa caldă , produs în centrala termică proprie, dotată cu un cazan de înalt randament funcționând cu combustibil gaze naturale .Centrala termică se va amplasa într-o încăpere astfel încât să respecte condițiile impuse de Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală I13
Instalații sanitare
Se urmărește rezolvarea preblemelor apărute la instalațiile sanitare, de apă rece, apă caldă menajeră și de canalizare interioară.
a) Alimentarea cu apă - reabilitarea instalațiilor interioare ale clădirii , redimensionându-se branșamentul
b) Canalizarea interioară presupune: - trasarea lucrărilor
- executarea săpăturilor
pozarea conductelor
montarea tuburilor și pieselor aferente
umplerea traseelor și realizarea compactării
probe și încercări

Alte Observatii

Contract servicii 84/28714/15.05.2020, întocmire documentație tehnico – economică, faza DALI, elaborator: SC ILCOR CONSULTING SRL Deva, valoare: 31.535,00 lei incl. TVA

Autorizația de Construire nr. 58/ 16.25.2022

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 266 /31.08.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 5, strada Ștrandului nr. 2, municipiul Hunedoara, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată”

Contract lucrari 14/2904/13.01.2022- PT, asistenta tehnica, executie lucrari, executant: SC AUTENTIC MATER COM SRL,
Prețul contractului: 1.930.496,00 lei fără TVA, 2.297.290,240 lei incl. TVA, din care
- proiectare: 56.500 lei fără TVA
- execuție lucrări: 1.865.996 lei fără TVA
- asistența tehnică din partea proiectantului: 8.000 lei fără TVA

Durata contractului: 24 luni, din care 2 luni proiectare și 22 luni execuție

Contract servicii 141/45746/31.05.2022- Servicii de dirigentie de santier , diriginte: CONCEPTUAL CONSTRUCT STUDY SRL, valoare: 9.520 lei

Ordin de începere nr. 6298/ 20.01.2022 privind servicii de proiectare (PT, PAC, POE), data începerii prestării serviciilor: 26.01.2022