Iluminat public ecologic, SMIS 125273

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Retele

Valoare totala investitie

6.886.860,00 lei

Data inceput

02/2022

Data sfarsit

-

Durata

-

Status

In executie

Executant

URBIOLED SRL

Manager proiect

Sorin Muntean

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.C – Iluminat public.
Buget local

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului:„ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: „ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC”,urmează a se implementa în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest, Romania.
Localizarea proiectului este dată de:
B-dul. Decebal, suprafata terenului 17707 mp;
Str. Aurel Vlaicu, nr. Cadastral 70434, suprafata terenului 7365 mp;
B-dul. Republicii, nr. cadastral 70442, suprafata terenului 20615 mp;
B-dul Traian, nr. cadastral 70411, suprafata terenului 51010 mp;
B-dul. Dacia, nr. cadastral 70408, suprafata terenului 85729 mp;
Str. 22 Decembrie, nr. cadastral 70455 (suprafata terenului 3448 mp ) – tronson 3 și nr. cadastral 70410, (suprafata terenului 3751 mp) – tronson 2;
Str. Avram Iancu, nr. cadastral 70429, suprafata terenului 9724 mp – tronson 1;
B-dul Mihai Viteazu, nr. cadastral 70416, suprafata terenului 10677 mp;
Str. Bucegi, nr. cadastral 70460, suprafata terenului 7190 mp;
Str. Aleea Scolii, nr. cadstral 70635, suprafata terenului 2454 mp;
Str. Buituri, nr. cadastral 70444, suprafata terenului 2082 mp;
Str. Victoriei intersectie cu B-dul 1848 (Parcul /spatiu verde Victoriei), nr. cadstral 70642, suprafata terenului 2077 mp;
B-dul Libertatii (Primaria), nr. cadastral 64111-C1, suprafata construita la sol 985 mp (este locatia unde se va amplasa sistemele necesare pentru monitorizarea sistemului de telegestiune)

Obiectivele proiectului:
Proiectul de investiție intitulat: „ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC”, a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public Apelul de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni.

Obiectivul general al proiectului propus spre finantare îl reprezinta cresterea calitatii vietii locuitorilor din Municipiul Hunedoara prin reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a necesitatilor orașului și a locuitorilor săi, în conditii de maximă eficiență din punct de vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și Municipalitate.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui sistem eficient și ecologic de iluminat public în Municipiul Hunedoara, care va reduce consumul de energie neregenerativă după implementarea proiectului. Proiectul are în vedere ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, în scopul siguranței traficului, siguranței cetățenilor, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie si diminuării poluarii luminoase, urmărind obtinerea urmatoarelor beneficii pentru comunitate:
• Realizarea unui iluminat public corect, orientat catre utilizatori, adaptat la funcțiunile spatiului public si la ritmul orasului, care contribuie astfel la prelungirea accesibilitatii spațiilor urbane;
• Gestionarea în timp real a sistemului de iluminat public, având ca efect reducerea costurilor de întreținere;
• Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul orașului (modificarea dinamica a nivelului luminanței și/sau a iluminării ca urmare a monitorizării traficului auto și/sau pietonal) conducând la economii de energie electrică;
• Operarea prin aprinderea/stingerea corectă a sistemului de iluminat prin folosirea unui sistem inteligent de management prin telegestiune, la nivelul fiecărui aparat de iluminat;
• Propunerea de aparate de iluminat care respecta principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse.

Obiectivele Specifice ale proiectului
OS1: Reducerea consumului anual de energie primară în iluminatul public din zonele vizate de proiect (kWh/an) cu un procent de 74,57% în urma realizării investiție propuse prin prezentul proiect.
OS2: Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 74,57% în urma investițiilor realizate prin proiectul de față în zonele în care se intervine prin proiect.
OS3: Realizarea unui iluminat public la nivelul zonelor vizate care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015.
OS4: Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte. Iluminatul public este recunoscut ca un element important de combatere a delicvenței în orașe, iar iluminatul stradal intervine în reducerea nr. de accidente nocturne.
OS5. Diminuarea poluării luminoase. În lumina ultimelor cercetări asupra fenomenului de poluare luminoasă, s-a ajuns la concluzia că acest fenomen, în ciuda faptului că pare a trece neobservat, are o influență vizibilă asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător.
OS6. Creșterea consumului de energie provenit din surse regenerabile, prin instalarea unui kit fotovoltaic pe Str. Victoriei intersecție cu B-dul 1848 (Parcul /spatiu verde Victoriei).

Descriere investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

Aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale în domeniu, cu diminuarea cheltuielilor reale de functionare a sistemului de iluminat public, deci îndeplinirea obiectivelor temei studiului, se realizeaza în modul cel mai complex și modern, prin:
- Modernizarea sistemului de iluminat public – Înlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate de iluminat cu tehnologie LED.
- Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public – Înlocuirea aparatelor de iluminat și completare cu aparate de iluminat cu tehnologie LED care să asigure clasa de iluminat corespunzatoare străzilor pe care le deservesc.
- Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public – Înlocuirea aparatelor de iluminat, completare cu aparate de iluminat cu tehnologie LED și extinderea rețelei de iluminat public în zonele în care este necesar.
- Diminuarea cheltuielilor– Gestionarea și monitorizarea parametrilor de consum ai infrastructurii sistemului de iluminat public (SIP) prin telegestiune.
Prin aceasta abordare, se realizează obiectivul propus (Reabilitarea și modernizarea iluminatului public) pentru Municipiul Hunedoara iar beneficiile obținute în urma realizării vor fi: modernizarea sistemului de iluminat, ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internationale.
În urma Auditului Sistemului de iluminat public s-au stabilit clasele de iluminat pentru fiecare tronson de stradă în parte în funcție de configurația acestora.
În urma implementării sistemului de telegestiune se vor observa reduceri considerabile ale consumului de energie electrică și bineînțeles reducerea cheltuielilor pentru menținerea sistemului de iluminat public.
Lucrările de modernizare și extindere a iluminatului public inclusiv monitorizarea și dispecerizarea presupun urmatoarele:
- înlocuirea ansamblului aparat de iluminat, consolă și coloană de alimentare cu aparate de iluminat noi cu LED
- pozarea de stâlpi metalici noi de iluminat pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat
- rezolvarea din punct de vedere a iluminatului în zonele de conflict (intersecții, treceri de pietoni, treceri la nivel cu calea ferată)
- introducerea unui sistem de monitorizare si dispecerizare a iluminatului public cu un sistem inteligent de comandă și diagnoză care ne permite accesul în fiecare moment la parametrii de functionare a aparatelor de iluminat
- realizarea unor lucrări de extindere a iluminatului public în zonele deficitare.
Aparatele de iluminat existente la data auditului erau cu descărcare în vapori de sodiu;
În urma auditului s-a constatat că stâlpii identificați pe teren sunt stâlpi din beton de tip SE sau SCP care sunt proprietatea E-Distribuție Banat S.A. și ai Primăriei Municipiului Hunedoara.
Se propune astfel:
Înlocuirea aparatelor de iluminat existente în zonele din Municipiul Hunedoara, în zone cadastrate, conform auditului, cu aparate de iluminat noi cu LED și echipate cu sisteme de telegestiune și extinderea rețelei de iluminat public conform temei de proiectare
Acest lucru implică următoarele lucrări:
 demontare 570 aparate de iluminat vechi necorespunzatoare;
 Se vor monta 553 aparate de iluminat cu LED echipate cu sistem de telegestiune astfel:
• înlocuirea a 102 aparate de iluminat existente cu aparate cu sursă tip LED, IP 66, IK 08 cu LED-uri cu putere nominală maximă menționată în centralizatorul pe situatii, pe 66 stâlpi existenți, din care 35 aparate pietonale și 67 aparate de iluminat stradal;
• extinderea rețelei de iluminat cu 246 stâlpi metalici pe care se vor monta 450 aparate de iluminat stradale noi, IP 66, IK 08 cu LED-uri cu putere nominală maximă menționată în centralizatorul pe situatii, conform Temei de proiectare, din care 269 aparate de iluminat sunt stradale, iar 181 aparate de iluminat sunt destinate pietonilor.
• instalarea a 1 kit fotovoltaic focmate din stâlp h=8m, aparate de iluminat tip lampadar cu max. 30W și panouri fotovoltaice
 realizarea unei treceri de pietoni inteligenta.
Grup țintă:
Realizarea proiectului „Iluminat public ecologic” în municipiul HUNEDOARA va contribui, pe de o parte la cresterea nivelului de calitate a vietii pentru toti membrii comunitatii locale, precum si la realizarea unor importante obiective ale administratiei locale legate de dezvoltarea durabila a localitatii, prin asigurarea unor economii importante de energie si utilizarea în cadrul noului sistem a unor componente noi, ecologice, care asigura protejarea mediului în general, cu referire îndeosebi la protejarea calitatii aerului. Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt reprezentati de:
A. Cetatenii care locuiesc pe bulevardele/starzile pe care va fi implementat proiectul – aproximativ 13.718 locuitori. Acestia vor beneficia de un sistem care le asigura: - performante maxime din punct de vedere al calitatii si intensitatii iluminatului public; - o gestionarea centralizata, în timp real, a sistemului de iluminat public; - modificarea dinamica a nivelului luminantei si/sau a iluminarii ca urmare a monitorizarii traficului auto si/sau pietonal; - un iluminat interactiv fara a compromite siguranta populatiei; - aparate de iluminat care respecta principiile eco-designului. - un sentiment de siguranta ridicat, datorita vizibilitatii pe timp de noapte si pe aleile pietonale și aleile adiacente
B. Primaria Municipiului HUNEDOARA si toate Institutiile aflate în subordonarea acesteia Noul sistem de iluminat public va permite acestor organisme sa realizeze obiective importante ale politicilor si strategiei lor de dezvoltare: - Realizarea unor importante economii de resurse energetice prin utilizarea în cadrul sistemului a unor componente noi si eficiente si automatizarea retelei de alimentare si asigurarii functionarii normale a tuturor componentelor sistemului; de asemenea prin implementarea proiectului se va putea mentine sub control consumul energetic si se va putea garanta un consum maxim normat; - Realizarea unor indicatori de performanta îmbunatatiti legati de gestionarea timpului personalului de specialitate si gestionarea echipamentelor pe care acestia le utilizeaza, prin: utilizarea unui sistem informatic standardizat pentru activitatile de întretinere; elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii care se executa cu forte proprii si cu tertii; crearea unui punct de monitorizare, unde prin intermediul sistemului de telegestiune se va supraveghea reteaua de iluminat si se va asigura buna functionare a acesteia - Realizarea unor lucrari de infrastructura care sa poata servi proiectelor de dezvoltare viitoare ale comunitatii - Posibilitatea de a asigura desfasurarea în conditii optime si a altor servicii sociale catre populatie si potentare a efectelor acestor servicii: pastrarea ordinii si curateniei în toate spatiile publice, prin depistarea si actionarea la timp a unor situatii diverse: colectarea gunoiului, îndepartarea zapezii, supravegherea zonelor aglomerate, a spatiilor publice, parcurilor, pietelor, scolilor si gradinitelor etc.; prevenirea si depistarea precoce a unor fapte si acte cu caracter antisocial: tâlharii, furturi economice, prostitutie, trafic de droguri, etc.; gestionarea si interventia rapida în situatii de urgenta a organelor abilitate
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:
A. Locuitorii Municipiului HUNEDOARA (aproximativ 76.000 locuitori) – strazile/bulevrdele incluse in proiect sunt zone de mare interes public si intens circulate, în care sunt prezenti si multi alti locuitori din arealele învecinate, precum si din zonele care concentreaza activitatile economice principale ale orasului;
B. Locuitorii zonelor limitrofe Municipiului HUNEDOARA. Asigurarea unui climat de siguranta si confort la nivelul unor cartiere importante ale municipiului va constitui un beneficiu substantial pentru toti cetatenii care tranziteaza orasul. Aceasta categorie de populatie va fi astfel încurajata sa vina în oras sa desfasoare anumite activitati, sau sa utilizeze serviciile publice culturale, sociale, medicale etc. oferite si în acest mod sa contribuie la mentinerea si dezvoltarea activitatilor economice si cu caracter social din municipiu. Pe termen lung, prin atragerea populatiei din zonele limitrofe si îmbunatatirea si dezvoltarea relatiilor dintre acesta si municipiu, se vor putea propaga ideile de civilitate si modernitate în zonele mai îndepartate si îmbunatati calitatea vietii si din aceste zone;
C. Agentii economici din Municipiul HUNEDOARA care vor beneficia de efectele benefice directe si indirecte ale noului sistem: un plus de ordine si siguranta la nivelul orasului în care îsi desfasoara activitatea economica; servicii publice desfasurate în conditii de eficienta, ai caror beneficiari sunt operatorii economici si angajatii acestora; un climat propice pentru desfasurarea activitatilor lor;
D. Turistii si persoanele care tranziteaza municipiul Hunedoara. In anul 2017 Castelul Corvinilor situat in municipiu a primit vizita a peste 330000 de turisti. Tranzitul prin municipiul Hunedoara este unul ridicat avand in vedere interesul turistic atat pentru lacul Cincis din apropiere cat si pentru manastirea Prislop.
E. Executantii contractului de lucrari din cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculatăîncepând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionateși este de 46 luni.

Justificarea realizării proiectului:

Evoluția societății depinde de modul de relaționare interpersonală și într-o măsura la fel de mare de modul în care gestionăm resursele de care dispunem. In prezent, la nivel european există o îngrijorare majoră referitoare la utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem. Multitudinea răspunsurilor cu privire la modalitățile eficiente de gestionare a resurselor și de educarea noilor generații privitor la acestea ne este utilă tuturor celor care dorim să identificăm strategii benefice de utilizare a resurselor și de eficientizarea acestora. Una dintre provocările cu care se confruntă societatea modernă este creșterea accelerată a consumului de resurse naturale necesar desfășurării activităților de zi cu zi atât în sectorul rezidențial, cât și în sectorul public și industrial. Intr-o astfel de situație se impune luarea unor decizii și măsuri care să contracareze această tendință și să limiteze/eficientizeze consumul de resurse din surse neregenerabile având ca rezultat încetinirea schimbărilor climatice. Iluminatul stradal joaca un rol esențial în societatea modernă în care trăim, este furnizat de autoritățile publice locale. Importanța iluminatului stradal rezidă din următoarele considerente:
- siguranța rutiera, reducerea accidentelor rutiere pe timpul nopții prin asigurarea unui iluminat stradal corespunzator și creșterea vizibilității pietonilor și bicicliștilor;
- siguranța persoanelor din localitatea respectivă, sau a celor aflați în tranzit, având ca rezultat creșterea încrederii, a nivelului de comfort și a percepției de siguranță a populației odată cu prevenirea infracțiunilor;
- ambianța urbană, prin iluminatul ambiental se asigură vizibilitatea unor obiective publice sau private din localitate;
- protejarea mediului prin utilizarea unor surse de lumină eficiente care sa reduca nivelul consumului de energie electrică. Astfel, un studiu din 2005 (http://www.earth-policy.org/books/wote/wote_data) reliefa faptul că la nivel mondial consumul final de energie electrică se situa la o valoare de 13952 TWh din care iluminatul stradal avea o pondere de 1,1% iar cel pentru parcări și semaforizare avea o pondere de 0,9%. Datele agregate oferite prin intermediul „Study for the European Commission DGTREN unit D3” reliefează faptul ca la nivel mondial Iluminatul public în anul 2005 era de 147 TWh în timp ce la nivelul UE25 iluminatul public avea o valoare de 35 TWh. In ceea ce privește situația din România, datele agregate obținute din PAED pentru 18 orașe și municipii arată faptul că ponderea medie pentru iluminat public raportat la bugetul total pentru energia electrică consumată este de 49,7%.

În ceea ce priveste situația din municipiul Hunedoara constatăm ca sistemul de iluminat public este realizat pentru toată suprafața urbană a acestuia cu o extensie extraurbană spre municipiul Deva. La nivelul anului 2013 consumul mediu lunar pentru iluminatul public era de 192270 kWh vară și 256260 kWh iarna, iar timpul mediu de funcționare al sistemului de iluminat public este de 3650 ore/an (sursa Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Hunedoara 2014-2020). La momentul elaborării strategiei mai sus menționate s-a facut o analiză privind aspectele de ordin financiar, logistic, economic, etc. privite prin prisma utilizatorului final și anume locuitorii municipiului Hunedoara. Portivit PIEE, factura medie anuală pentru iluminatul public (la nivelul anilor 2013-2015) a fost de 1124031 lei, nivelul ridicat al acesteia datorându-se aparatelor de iluminat învechite și neperformante.

Auditul luminotehnic reliefează faptul că iluminatul public este prezent pe toata suprafața municipiului constând dintr-o rețea atât subterana, cât și supraterană (LEA+LES). In ceea ce priveste lungimea rețelei supuse reabilitării aceasta are o valoare de aproximativ 10 500 ml și constă în stâlpi de beton pe care sunt montate aparate de iluminare cu vapori de sodiu de înaltă presiune. Aceste aparate prezintă următoarele deficiențe: calitatea iluminatului, redarea corectăa culorilor, diminuarea eficienței luminoase, costurile ridicate de întreținere, consumuri mari de energie electrică, etc. Analiza sistemul de iluminat public de la nivelul muncipiului Hunedoara, asa cum reiese din Auditul luminotehnic, relevă faptul căsistemul de iluminat supus lucrărilor din prezentul proiect este unul învechit, aparatele de iluminat sunt uzate fizic și moral, având drept consecință costuri mari de exploatare și întreținere. De asemenea, mentenanța sistemului este una de tip reactiv și nu predictiv, lămpile schimbându-se atunci când există un defect evident și nu când își uizează ciclul de viață. Toate aceste motive au condus la decizia de a reabilita/moderniza sistemul de iluminat public din municipiul Hunedoara astfel încât acesta să corespundă standardelor în vigoare. In cadrul proiectului se are în vedere modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public de la nivelul municipiului, concomitent cu implementarea unui sistem modern de telegestiune al acestuia. Astfel, se vor înlocui stâlpii aflați în proprietatea UAT cu stâlpi metalici și de asemenea toate aparatele de iluminat vechi și ineficiente vor fi înlocuite cu noi aparate bazate pe tehnologie LED, eficiente și din punct de vedere al consumului de energie electrică și care respecta normativele și standardele din punct de vedere luminotehnic. Scopul final este acela de a realiza un iluminat public corect conform standardul EN 13201-1/2015 și normativul NP062/2002. Astfel, operationalizarea obiectivelor specifice prin măsurile și activitățile propuse în cadrul proiectului va permite:
- reducerea consumului de energie electrică din zonele vizate în proiect pentru iluminatul public. Se va moderniza/reabilita iluminatul public stradal și pietonal aferent a 11 străzi și bulevarde din municipiul Hunedoara.
- creșterea consumului de energie regenerabilă prin instalarea unui kit fotovoltaic pentru iluminat public - prin implementarea unui sistem de iluminat public eficient, bazat pe tehnologie LED, se va reduce nivelul anual al gazelor cu efect de sera.
- realizarea unui iluminat corect, atât din punctul de vedere luminotehnic, cât și din punctul de vedere al creșterii calității vieții concomitent cu alinierea la standardele în domeniu luminotehnic - Iluminatul public este recunoscut ca un element important de combatere a delicvenței în orașe, iar iluminatul stradal intervine în reducerea nr. de accidente nocturne și combaterea infracțiunilor.
- gestionarea centralizată în timp real a sistemului de iluminat prin intermediul unui sistem de telegestiune va permite reducerea costurilor de exploatare și intreținere ale SIP prin posibilitatea de diagnostic individual și scăderea timpului de reacție în rezolvarea defecțiunilor care pot să apară în timpul exploatării.
În concluzie, implementarea acestui proiect va permite realizarea unui iluminat public dinamic, corelat cu ritmul municipiului - sistemul de telegestiune va permite modificarea dinamică a nivelului luminanței și iluminării stradale și pietonale în funcție de dimensiunile traficului fără a compromite siguranța populației și va aduce economii semnificative la nivelul urbei, economii care se pot regăsi în alte capitole de investiții din municipiul Hunedoara.

Rezultate