Inchide

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara - HD – CL-05-Lot 2 ,,Lucrări de reconstrucție a stațiilor de epurare Deva și Hunedoara – Lot 2 – Construcția platfor

Retele

Valoare totala investitie:

4.648.443,00 lei

Data inceput:

04/2013

Data sfarsit:

06/2014

Durata:

14 luni

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. EUROCONS EXPERT S.R.L.

Sursa de finantare

88,16% Fond de Coeziune grant UE;
10,84% Buget de Stat;
1 % Buget Local: Consiliul Județean, membrii autorităților locale, din care
22,35% contribuție Municipiul Hunedoara
6,19% Contribuţia Beneficiarului S.C. Apa Prod S.A.

Parteneri

Uniunea Europeană
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Consiliul Județean,
membrii autorităților locale,
S.C. Apa Prod S.A.

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Denumirea proiectului:: “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”

Conform HCL nr.162/2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Hunedoara cu judeţul Hunedoara şi alte unităţi administrativ teritoriale din judeţ pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA în vederea finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza unităţii administrativ-teritorială.
În anul 2012 prin HCL 17/26.01.2012 s-a aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii mai sus menţionat, iar cofinanţarea proiectului s-a aprobat prin HCL 18/26.01.2012.
Pe baza acestor două hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum şi a hotărârilor de consiliu aprobate de celelalte autorităţi locale care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a emis ordinul ministrului nr. 217/08.02.2013 prin care se aprobă finanţarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”.
Astfel s-a semnat contractul de finanțare nr. 146005/19.02.2013 din care rezultă o valoare eligibilă a proiectului de 454.403.576 (finanţare nerambursabilă şi contribuţia financiară a membrilor ADI de la bugetele locale) din care 1% este suportată de bugetele locale care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, respectiv 4.544.037 lei, din care 22,35% reprezintă contribuţia Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.
Contribuţia administraţiilor publice locale pentru cofinanţarea acestui proiect a fost împărţită în funcţie de ponderea investiţiilor care se vor realiza pentru fiecare municipiu în parte.
Valorile defalcate pentru proiectul amintit sunt prezentate după cum urmează:

Codul proiectului: CCI 2011RO161PR004 , SMIS 41097
Beneficiar: S.C. Apa Prod S.A. Deva,
Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 04.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara, în numele și pe seama membrilor ce fac parte din această asociație, și S.C. Apa Prod S.A. Deva, ca și Operator.
Valoarea Totală a proiectului: 599.180.663 Lei, cu TVA, din care:
Valoarea eligibilă: 484.378.877 Lei,
Valoarea eligibilă conform POS: 454.403.576 Lei, din care:
88,16% Fond de Coeziune: 400.602.192 Lei;
10,84% Buget de Stat: 49.257.347 Lei;
1 % Buget Local: 4.544.037 Lei;
6,19% Contribuţia Beneficiarului: 29.975.301 Lei.
TVA : 114.801.786 Lei.
Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare: 28 noiembrie 2012.
Data semnării Contractului de Finanţare: 19 februarie 2013.

Act adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare din 27.09.2013:
Valoarea Totală a proiectului: 580.489.969 Lei, cu TVA, din care:
Valoarea eligibilă: 469.305.767 Lei,
Valoarea eligibilă conform POS: 440.263.222 Lei, din care:
88,16% Fond de Coeziune: 388.136.057 Lei;
10,84% Buget de Stat: 47.724.533 Lei;
1 % Buget Local: 4.402.632 Lei;
6,19% Contribuţia Beneficiarului: 29.042.515 Lei.
TVA : 111.184.232 Lei.
Data finalizării Contractului: 31 decembrie 2015.
Scopul / obiectivele Proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Hunedoara. Proiectul va fi implementat pentru aglomerările Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Haţeg şi Simeria.

Componentele proiectului:
In cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente:
- Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei;
- Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare, etc.);
- Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
- Construcţii de staţii de epurare a apelor uzate;
- Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
- Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR si publicitate și Consultanta pentru Supervizarea Lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
100% (160.093 locuitori) din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% (160.093 locuitori) în aglomerările incluse in proiect.

Rezultate

HD – CL-05-Lot 2 ,,Lucrări de reconstrucție a stațiilor de epurare Deva și Hunedoara – Lot 2 – Construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la stațiile de epurare Deva și Hunedoara”
Descrierea lucrărilor ce se vor realiza în cadrul acestui contract:
- construcție platforme pentru depozitarea nămolului provenit de la stația de epurare Deva;
- construcția unei platforme acoperite pentru depozitarea nămolului deshidratat, provenit de la Stația de epurare Hunedoara.

Lucrări finalizate în cadrul acestui contract pentru municipiul Hunedoara - lucrări executate până la data de 23.01.2015
- construcție platforme acoperite pentru depozitarea nămolului deshidratat, provenit de la Stația de epurare Hunedoara

Alte Observatii

Contract semnat în data de 26.02.2013
Data ordinului de începere a contractului: 09.04.2013
Proces Verbal de recepție finală semnată în data de 01.09.2015

Contractul se află în PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR
- În 10.07.2014 a fost emis de către Inginerul de supervizare Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor cu data de 09.06.2014
- În 09.09.2014 a fost emis de către Comisia de Recepție Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
În data de 01.09.2015 s-a semnat Procesul Verbal de receptie finală.