Inchide

Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara-Grup 2

Cladiri

Valoare totala investitie:

25.970.129,00 lei

Data inceput:

09/2020

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC CONART STRUCTURI SRL SC MEGA TRUST ENERGY SRL

Manager proiect:

Mihaela Soloi

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.A – Clădiri rezidențiale.
Buget local
Buget credite

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – GRUP 2”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – GRUP 2”, urmează a se implementa in Romania, Regiunea de Dezvoltare Vest, Județul Hunedoara, Municipiul Hunedoara.
Adresa blocurilor de locuințe (unde se va realiza investiția de bază): Componenta 1 (C1) – Str. Mihai Viteazu, Nr. 13, Bl. B1, Componenta 2 (C2) - Str. Mihai Viteazu, Nr. 17, Bl. B3, Componenta 3 (C3) - Str. Bucegi, Nr. 2, Bl. K1, Componenta 4 (C4) – Str. Bucegi, Nr. 4, Bl. K2, Componenta 5 (C5) - Str. Bucegi, Nr.6, Bl. K3, Componenta 6 (C6) - Str. Trandafirilor, Nr. 7, Bl. 17, Componenta 7 (C7) - Str. Trandafirilor, Nr. 13, Bl. 22, Componenta 8 (C8) - Str. Trandafirilor, Nr. 21, Bl. 27, Componenta 9 (C9) - Str. Trandafirilor, Nr. 25, Bl. 29, Componenta 10 (C10) - Str. Trandafirilor, Nr.29, Bl. 31.

Obiectivele proiectului:
Proiectul de investiție intitulat: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – GRUP 2” , a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI.

Obiective proiect
Obiectivul Specific al Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, este Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara, grup 2 – Componenta 1 (C1) – Str. Mihai Viteazu, Nr. 13, Bl. B1, Componenta 2 (C2) - Str. Mihai Viteazu, Nr. 17, Bl. B3, Componenta 3 (C3) - Str. Bucegi, Nr. 2, Bl. K1, Componenta 4 (C4) – Str. Bucegi, Nr. 4, Bl. K2, Componenta 5 (C5) - Str. Bucegi, Nr.6, Bl. K3, Componenta 6 (C6) - Str. Trandafirilor, Nr. 7, Bl. 17, Componenta 7 (C7) - Str. Trandafirilor, Nr. 13, Bl. 22, Componenta 8 (C8) - Str. Trandafirilor, Nr. 21, Bl. 27, Componenta 9 (C9) - Str. Trandafirilor, Nr. 25, Bl. 29, Componenta 10 (C10) - Str. Trandafirilor, Nr.29, Bl. 31 - prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii. Municipiul Hunedoara urmărește, astfel, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor naționale privind schimbările climatice și energia sustenabila prin: reducerea emisiilor de gaze de seră cu 20% până în anul 2020, raportat la nivelul din anul 1990; creșterea la 24% a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie; creșterea eficienței energetice cu 19 %, în consumul de energie primară. Astfel, documentul strategic (elaborat de primărie) prevede măsuri de reabilitare energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Hunedoara (sursa PIEE).
Proiectul de față răspunde așadar măsurii de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Hunedoara; eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, reprezentând o componentă foarte importantă din planul de investiții prevăzut de consiliul local.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 50,65%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara, Grup 2 (C1- C10), până la sfârșitul proiectului.
2. Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie în Municipiul Hunedoara prin sporirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, din Grup 2 (C1- C10), la finalul implementării proiectului.
3. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/ an) pentru clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara, Grup 2 (C1 –C10) cu un procent de 48,95%, până la finalizarea proiectului.
4. Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara, Grup 2 (C1 – C10), prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de 69,68 %.
5. Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara, Grup 2 (C1 – C10), prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 51,70%.

Descriere investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PENTRU:
1. Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural: Reabilitarea acoperișului (C1-C6, C8);
2. Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice: refacere finisaje interioare și exterioare și repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii (C1-C10);

ALTE CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUŢIA TEHNICĂ DE INTERVENŢIE PROPUSĂ:
1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (C1-C10):
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă. Soluţia tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate.
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor.
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă. Soluţia tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
e) Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. Soluţia tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
2. Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe (C1-C10);
3. Înlocuirea lifturilor. Soluţia tehnică propusă constă în înlocuirea lifturilor existente care nu satisfac circulația mecanizată pe verticală în blocul de locuințe datorită gradului de uzură și a lipsei de întreținere (C1-C10);
4. Repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei (C1-C10);
5. Demontarea instalaţiilor şi a de echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie (C1-C10);
6. Realizarea lucrărilor de intervenție în scopul realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate (C1-C10);
7. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe (C1-C10);
8. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) C1-C2, C4-C5, C7-C10).

Grup țintă:
Beneficiari direcți:
UAT Municipiul Hunedoara este solicitant al finanțării nerambursabile de față. Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Hunedoara va eficientiza și reabilita clădirile rezidențiale care fac parte din prezenta cerere de finanțare (Str. Mihai Viteazu Nr. 13 Bl. B1, Str. Mihai Viteazu Nr. 17 Bl. B3, Str. Bucegi Nr. 2 Bl. K1, Str. Bucegi Nr. 4 Bl. K2, Str. Bucegi Nr.6 Bl. K3, Str. Trandafirilor Nr. 7 Bl. 17, Str. Trandafirilor Nr. 13 Bl. 22, Str. Trandafirilor Nr. 21 Bl. 27, Str. Trandafirilor Nr. 25 Bl. 29, Str. Trandafirilor Nr.29 Bl. 31)
Toți locatarii (peste 1000) din cele 864 de apartamente aferente blocurilor sus menționate sunt beneficiarii direcți ai acestei investiții. După realizarea intervențiilor propuse va crește confortul general al locatarilor din aceste blocuri, iar mediul ambiant va fi mai plăcut si prietenos. Condițiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate în creșterea nivelului de trai, prin scăderea costurilor de încălzire, și canalizarea economiei obținute către alte nevoi. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în municipiul Hunedoara, prin diminuarea costurilor cu încălzirea , în special pentru populația cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor defavorizate. Beneficiarii direcți au fost informați in legătură cu oportunitatea de a crește performanța energetică a blocurilor în care locuiesc și totodată de avantajele de care vor beneficia odată finalizat procesul de reabilitare, obținându-se acordul acestora conform legislației în vigoare. De asemenea beneficiarii direcți au fost implicați în procesul de concepere și dezvoltare al proiectului în conformitate cu condițiile din ghidul specific aferent acestui apel și cu legislația în vigoare și în egală măsură vor fi implicați în etapele de implementare ale proiectului, având în vedere lucrările de reabilitare ce se impun a fi efectuate. Autoritatea publică locală și asociațiile de proprietari au stabilit, de comun acord, modalitățile de recuperare a sumelor plătite de către autoritatea publică locală aferente contribuției asociației de proprietari.

Beneficiari indirecți:
Executanții contractului de lucrări din cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deșeuri etc.), diverși colaboratori ai operatorilor economici
implicați, care prin diverse activități au contact cu aceștia.
Beneficiarul final al proiectului este comunitatea locala din Municipiul Hunedoara, care va beneficia de locuințe reabilitate si modernizate, având o estetica primitoare.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculata începând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionată si este de 39 de luni.

Justificarea realizării proiectului:
La nivelul Municipiului Hunedoara, clădirile rezidențiale existente sunt, in general, vechi, majoritatea fiind construite înainte de 1980. Aceste clădiri au proprietăți termice scăzute. Consumul de energie termica pentru încălzire și apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor. În medie, potențialul de economisirea energiei în clădirile rezidențiale este estimat la aprox. 38%, ceea ar putea fi tradus în economii semnificative de materie prima. Este de asemenea important sa fie menționat și faptul că în clădirile din țară, consumul specific de căldură și apă caldă este dublu față de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, există o rată ridicată de emisii poluante.
Prin proiectul de fata se vor realiza lucrări de intervenții pentru reabilitarea termică a zece blocuri, respectiv - Str. Mihai Viteazu Nr. 13 Bl. B1, Str. Mihai Viteazu Nr. 17 Bl. B3, Str. Bucegi Nr. 2 Bl. K1, Str. Bucegi Nr. 4 Bl. K2, Str. Bucegi Nr.6 Bl. K3, Str. Trandafirilor Nr. 7 Bl. 17, Str. Trandafirilor Nr. 13 Bl. 22, Str. Trandafirilor Nr. 21 Bl. 27, Str. Trandafirilor Nr. 25 Bl. 29, Str. Trandafirilor Nr.29 Bl. 31. Aceasta inițiativă este o materializare a uneia din inițiativele Strategiei de Dezvoltare durabila 2015-2020 regăsindu-se pe lista proiectelor prioritare conform Planului Operațional.
Proiectul nostru prin obiectivul general, împreună cu cele cinci obiective specifice contribuie la realizarea directă a obiectivului specific al PI 3.1, Operațiunea A „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, și sunt în concordanță cu Directiva 2010/31/UE, Directiva 2012/27/UE și Directiva 2009/28/CE.

Obiectivul specific 1 al proiectului este în deplină concordanță cu Obiectivul UE pentru trecere la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88-91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidențial și din sectorul serviciilor până în 2050 comparativ cu 1999.
Obiectivul specific 2 al proiectului va avea ca și impact o serie beneficii sociale – îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor (864) a fost recunoscută de UE ca fiind esențială pentru a asigura necesarul de încălzire accesibil financiar pentru familiile cu venituri modeste și pentru a aborda problema sărăciei energetice.
Obiectivul specific 3 vine în întâmpinarea directivei UE 2012/27/ UE - Creșterea eficienței energetice în energia primară poate contribui semnificativ la asigurarea unei performanțe energetice crescute a clădirilor.
Obiectivul specific 4 și Obiectivul specific 5 sunt în concordanță cu prevederile Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017, în scopul atingerii unui consum specific anual pentru încălzire sub 100kWh/m2/an.
Blocurile de locuințe vizate de proiect sunt din punct de vedere energetic mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic. Soluțiile de reabilitare termică a blocurilor de locuințe au indicatori tehnico‐economici buni ceea ce conduce la o economie de energie de peste 50% pe an. Așadar, prin realizarea lucrărilor de intervenție vizate se va obține o reducere a consumurilor de energie totale, o reducere a consumurilor de energie pentru încălzirea spatiilor de locuit, precum și o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră conform tabelului de indicatori atașat.
Reabilitarea termică a blocurilor va reduce așadar semnificativ factura de întreținere pe perioada iernii. Pe timp de vară, locuințele izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare pentru aerul condiționat. Reabilitarea termică duce la dispariția fenomenului de igrasie. Reabilitarea termică presupune și refacerea fațadelor blocurilor. În prezent elementele de construcții ale fațadelor sunt în cele mai multe cazuri deteriorate și cu potențial risc de prăbușire, în urma reabilitării, mediul în care trăim se va înfrumuseța considerabil.
Conform concluziilor expertizei tehnice, în condițiile respectării proiectului tehnic și a măsurilor prevăzute, se poate afirma că intervențiile prevăzute pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe nu afectează rezistența și stabilitatea construcției existente, fiind asigurate și în viitor condițiile de satisfacere a exigențelor esențiale de rezistență și stabilitate la sarcinile statice și seismice în domeniul A1.
Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Un alt element care justifică implementarea proiectului este dat de implementarea în bune condiții a Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aprobat prin HCL a Municipiului Hunedoara nr. 170/28.04.2017, program care cuprinde această investiție pe lista proiectelor prioritare propuse.

Indicatorii proiectului:
INDICATOR DE REZULTAT:
1S6 - Consumul de energie finală în sectorul rezidenţial (Mtep*) - 0,000562

INDICATORI DE REALIZARE (DE OUTPUT):
CO34 - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – 1437,12
CO31 - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) – 864
INDICATORI DE PROIECT (SUPLIMENTARI, ÎN FUNCȚIE DE CE SE REALIZEAZĂ PRIN PROIECT):
• Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) – 8.222.941,88
• Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) – 139,79
• Scăderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) – 140,37

Alte Observatii

Bugetul total al proiectului: 25.970.128,69 lei, inclusiv TVA.
Cheltuielile totale neeligibile proiect (contribuție proprie Asociațiile de Proprietari + UAT Municipiul Hunedoara): 1.785.323,70 lei.
Cheltuieli totale eligibile proiect contribuție proprie (UAT Municipiul Hunedoara + Asociațiile de Proprietari): 9.673.922,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 14.510.882,99 lei.
HCL aprobare DALI - 163/09.06.2020, Bucegi 2, bl. K1
HCL aprobare DALI - 164/09.06.2020, Bucegi 4, bl. K2
HCL aprobare DALI - 165/09.06.2020, Bucegi 6, bl. K3
HCL aprobare DALI - 166/09.06.2020, Trandafirilor 7, bl. 17
HCL aprobare DALI - 167/09.06.2020, Trandafirilor 13, bl. 22
HCL aprobare DALI - 168/09.06.2020, Trandafirilor 21, bl. 27
HCL aprobare DALI - 169/09.06.2020, Trandafirilor 25, bl. 29
HCL aprobare DALI - 170/09.06.2020, Trandafirilor 29, bl. 31
HCL aprobare DALI - 171/09.06.2020, M. Viteazu 13, bl. B1
HCL aprobare DALI - 172/09.06.2020, M. Viteazu 17, bl. B3
HCL aprobare proiect 173/09.06.2020

Contract Finantare 4477/02.07.2019

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.A – Clădiri rezidențiale.

Contract servicii 138/57680/22.08.2019- Servicii de informare si publicitate, prestator: ALAMOS SELECT SRL, valoare: 37.586,15 lei

Contract lucrari 174/56056/14.09.2020, execuție lucrări, executant: CONART STRUCTURI, valoare: 3.021.410,00 lei

Contract Lucrari 175/56057/14.09.2020, execuție lucrări, executant: CONART STRUCTURI, valoare: 2.917.880,00 lei

Contract lucrari 176/56058/14.09.2020, execuție lucrări, executant: CONART STRUCTURI, valoare: 2.256.239,99 lei

Contract lucrari 177/56059/14.09.2020, execuție lucrări, executant: CONART STRUCTURI, valoare: 2.649.535,01 lei

Contract lucrari 178/56060/14.09.2020, execuție lucrări, executant: CONART STRUCTURI, valoare: 2.012.528,01lei

Contract lucrari 179/56061/14.09.2020, execuție lucrări, executant: CONART STRUCTURI, valoare: 1.992.060,01lei

Contract servicii 185/58316/21.09.2020- Dirigentie de santier, prestator: DECOMAR PROIECT SRL, valoare: 155.414,00 lei

Contract servicii 7/3734/20.01.2020, prestator: EXCLUSIVIO GLOBAL SRL, valoare: 29.750,00 lei

Contract servicii 184/73525/22.10.2019- Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului, prestator: KES BUSINESS SRL, valoare: 262.395,00 lei

Contract lucrari 181/58014/21.09.2020, execuție lucrări, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 2.052.817,68 lei

Contract lucrari 182/58016/21.09.2020, execuție lucrări, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 2.154.982,02 lei

Contract lucrari 183/58019/21.09.2020, execuție lucrări, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 1.949.028,47 lei

Contract lucrari 184/58020/21.09.2020, execuție lucrări, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 1.864.546,41lei

Contract servicii 139/57712/22.08.2019- Servicii de consultanta in managementul proiectului, prestator: MSDBIZ CONSULTING SRL, valoare: 58.310,00 lei

Contract servicii 140/58057/22.08.2019- Servicii de audit financiar, prestator: TEREC CALIN GHE. EXPERT CONTABIL EVALUATOR, valoare: 32.800,00 lei