Inchide

Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara-Grup 1

Cladiri

Valoare totala investitie:

9.386.278,00 lei

Data inceput:

01/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC MEGA TRUST ENERGY SRL

Manager proiect:

Mihaela Soloi

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.A – Clădiri rezidențiale.
Buget local
Buget credite

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – GRUP 1”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – GRUP 1”, urmează a se implementa in Romania, Regiunea de Dezvoltare Vest, Județul Hunedoara, Municipiul Hunedoara.
Adresa blocurilor de locuințe (unde se va realiza investiția de bază): Componenta 1 (C1) – Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, Componenta 2 (C2) - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, Componenta 3 (C3) - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, Componenta 4 (C4) – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1.

Obiectivele proiectului:
Proiectul de investiție intitulat: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – GRUP 1” , a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI.

Obiective proiect
Obiectivul Specific al Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, este Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara, grup 1 – Componenta 1 (C1) – Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, Componenta 2 (C2) - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, Componenta 3 (C3) - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, Componenta 4 (C4) – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1- prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii. Municipiul Hunedoara urmărește, astfel, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor naționale privind schimbările climatice și energia sustenabila prin: reducerea emisiilor de gaze de seră cu 20% până în anul 2020, raportat la nivelul din anul 1990; creșterea la 24% a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie; creșterea eficienței energetice cu 19 %, în consumul de energie primară. Astfel, documentul strategic (elaborat de primărie) prevede măsuri de reabilitare energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Hunedoara (sursa PIEE).
Proiectul de față răspunde așadar măsurii de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Hunedoara; eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, reprezentând o componentă foarte importantă din planul de investiții prevăzut de consiliul local.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 47,96%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara, Grup 1 (C1 –Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, C2 - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, C3 - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, C4 – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1), până la sfârșitul proiectului.
2. Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie în Municipiul Hunedoara prin sporirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale (C1 –Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, C2 - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, C3 - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, C4 – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1), la finalul implementării proiectului.
3. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/ an) pentru clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara (C1 –Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, C2 - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, C3 - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, C4 – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1) cu un procent de 47,03%, până la finalizarea proiectului.
4. Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara (C1 –Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, C2 - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, C3 - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, C4 – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1), prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de 66,62 %.
5. Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în clădirile rezidențiale din Municipiul Hunedoara (C1 –Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, C2 - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, C3 - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, C4 – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1), prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 49,82%.

Descriere investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente / geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate.
c) Închiderea balcoanelor și / sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetelor.
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă se realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

B. Înlocuirea lifturilor
Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea lifturilor existente care nu satisfac circulația mecanizată pe vertical în clădire.

Lucrări conexe

Odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii, se recomandă și realizarea următoarelor măsuri conexe:
a) Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și / sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe .
b) Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.
c) Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele / terasa blocului de locuințe precum și montarea / remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție
d) Refacerea finisajelor în zona lucrărilor de intervenție
e) Realizarea lucrărilor de intervenție în scopul realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate.

Grup țintă:
Beneficiari direcți:
UAT Municipiul Hunedoara este solicitant al finanțării nerambursabile de față. Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Hunedoara va eficientiza și reabilita clădirile rezidențiale care fac parte din prezenta cerere de finanțare (Componenta 1 (C1) – Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, Componenta 2 (C2) - Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, Componenta 3 (C3) - Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, Componenta 4 (C4) – B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1)
Toți locatarii (peste 300) din cele 218 de apartamente aferente blocurilor sus menționate sunt beneficiarii direcți ai acestei investiții. După realizarea intervențiilor propuse va crește confortul general al locatarilor din aceste blocuri, iar mediul ambiant va fi mai plăcut si prietenos. Condițiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate în creșterea nivelului de trai, prin scăderea costurilor de încălzire, și canalizarea economiei obținute către alte nevoi. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în municipiul Hunedoara, prin diminuarea costurilor cu încălzirea , în special pentru populația cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor defavorizate.
Beneficiari indirecți:
Executanții contractului de lucrări din cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deșeuri etc.), diverși colaboratori ai operatorilor economici
implicați, care prin diverse activități au contact cu aceștia.
Beneficiarul final al proiectului este comunitatea locala din Municipiul Hunedoara, care va beneficia de locuințe reabilitate si modernizate, având o estetica primitoare.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculata începând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionată si este de 55 de luni.

Justificarea realizării proiectului:
La nivelul Municipiului Hunedoara, clădirile rezidențiale existente sunt, in general, vechi, majoritatea fiind construite înainte de 1980. Aceste clădiri au proprietăți termice scăzute. Consumul de energie termica pentru încălzire și apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor. În medie, potențialul de economisirea energiei în clădirile rezidențiale este estimat la aprox. 38%, ceea ar putea fi tradus în economii semnificative de materie prima. Este de asemenea important sa fie menționat și faptul că în clădirile din țară, consumul specific de căldură și apă caldă este dublu față de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, există o rată ridicată de emisii poluante.
Prin proiectul de fata se vor realiza lucrări de intervenții pentru reabilitarea termică a patru blocuri, respectiv - Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1. Aceasta inițiativă este o materializare a uneia din inițiativele Strategiei de Dezvoltare durabila 2015-2020 regăsindu-se pe lista proiectelor prioritare conform Planului Operațional.
Proiectul nostru prin obiectivul general, împreună cu cele cinci obiective specifice contribuie la realizarea directă a obiectivului specific al PI 3.1, Operațiunea A „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, și sunt în concordanță cu Directiva 2010/31/UE, Directiva 2012/27/UE și Directiva 2009/28/CE.

Obiectivul specific 1 al proiectului este în deplină concordanță cu Obiectivul UE pentru trecere la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88-91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidențial și din sectorul serviciilor până în 2050 comparativ cu 1999.
Obiectivul specific 2 al proiectului va avea ca și impact o serie beneficii sociale – îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor (218) a fost recunoscută de UE ca fiind esențială pentru a asigura necesarul de încălzire accesibil financiar pentru familiile cu venituri modeste și pentru a aborda problema sărăciei energetice.
Obiectivul specific 3 vine în întâmpinarea directivei UE 2012/27/ UE - Creșterea eficienței energetice în energia primară poate contribui semnificativ la asigurarea unei performanțe energetice crescute a clădirilor.
Obiectivul specific 4 și Obiectivul specific 5 sunt în concordanță cu prevederile Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017, în scopul atingerii unui consum specific anual pentru încălzire sub 100kWh/m2/an.
Blocurile de locuințe vizate de proiect sunt din punct de vedere energetic mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic. Soluțiile de reabilitare termică a blocurilor de locuințe au indicatori tehnico‐economici buni ceea ce conduce la o economie de energie de peste 50% pe an. Așadar, prin realizarea lucrărilor de intervenție vizate se va obține o reducere a consumurilor de energie totale, o reducere a consumurilor de energie pentru încălzirea spatiilor de locuit, precum și o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră conform tabelului de indicatori atașat.
Reabilitarea termică a blocurilor va reduce așadar semnificativ factura de întreținere pe perioada iernii. Pe timp de vară, locuințele izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare pentru aerul condiționat. Reabilitarea termică duce la dispariția fenomenului de igrasie. Reabilitarea termică presupune și refacerea fațadelor blocurilor. În prezent elementele de construcții ale fațadelor sunt în cele mai multe cazuri deteriorate și cu potențial risc de prăbușire, în urma reabilitării, mediul în care trăim se va înfrumuseța considerabil.
Conform concluziilor expertizei tehnice, în condițiile respectării proiectului tehnic și a măsurilor prevăzute, se poate afirma că intervențiile prevăzute pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe nu afectează rezistența și stabilitatea construcției existente, fiind asigurate și în viitor condițiile de satisfacere a exigențelor esențiale de rezistență și stabilitate la sarcinile statice și seismice în domeniul A1.
Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Un alt element care justifică implementarea proiectului este dat de implementarea în bune condiții a Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aprobat prin HCL a Municipiului Hunedoara nr. 170/28.04.2017, program care cuprinde această investiție pe lista proiectelor prioritare propuse.
Indicatorii proiectului:
INDICATOR DE REZULTAT:
1S6 - Consumul de energie finală în sectorul rezidenţial (Mtep*) - 0,000562

INDICATORI DE REALIZARE (DE OUTPUT):
CO34 - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – 538,47
CO31 - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) – 218
INDICATORI DE PROIECT (SUPLIMENTARI, ÎN FUNCȚIE DE CE SE REALIZEAZĂ PRIN PROIECT):
• Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) – 3.172.052,13
• Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) –129,41
• Scăderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) –129,41

Alte Observatii

Bugetul total al proiectului: 9.386.278,10 lei, inclusiv TVA.
Cheltuielile totale neeligibile proiect (contribuție proprie Asociațiile de Proprietari): 642.917,83 lei.
Cheltuieli totale eligibile proiect contribuție proprie (UAT Municipiul Hunedoara + Asociațiile de Proprietari): 3.497.344,11 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 5.246.016,16 lei.

HCL aprobare proiect - 291/18.09.2020
HCL aprobare DALI - 287/18.09.2020, Av. Iancu 14, bl. 1
HCL aprobare DALI - 288/18.09.2020, Av. Iancu 16, bl. 2
HCL aprobare DALI - 289/18.09.2020, Av. Iancu 18, bl. 3
HCL aprobare DALI - 290/18.09.2020, Dacia 5, A1-1

Contract Finantare 4307/28.05.2019

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.A – Clădiri rezidențiale.

Contract servicii 131/55839/13.08.2019, prestator: AUDITCONT EXAL SRL, valoare: 18.564,00 lei

Contract servicii 121/51294/25.07.2019- Servicii de informare si publicitate, prestator: CONTACT MEDIA SRL, valoare: 15.541,40 lei

Contract servicii 197/81351/19.11.2019- Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, prestator: GEVIS PROTEAM SRL DEVA, valoare: 83.190,52 lei

Contract lucrari 13/4585/22.01.2021, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 2.249.404,19 lei

Contract lucrari 14/4586/22.01.2021, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 2.126.285,76 lei

Contract lucrari 15/4587/22.01.2021, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 2.443.308,50 lei

Contract lucrari 16/4588/22.01.2021, executant: MEGA TRUST ENERGY SRL, valoare: 1.015.707,15 lei

Contract servicii 129/55445/12.08.2019- Servicii de consultanta in managementul proiectului, prestator: MSDBIZ CONSULTING SRL, valoare: 46.185,58 lei

Contract servicii 19/8168/04.02.2021- Dirigentie de santier, prestator: VANDERLAY ARHEO S.R.L., valoare: 54.740,00 lei