Inchide

Amenajare zona rambleiere deseuri inerte, Municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

395.000,00 lei

Data inceput:

05/2021

Data sfarsit:

08/2021

Durata:

3 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC MERIDIAN TRUST SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

În municipiul Hunedoara se prevede efectuarea mai multor lucrări de demolare. Se propune realizarea unei investiţii pentru amenajarea unui teren în vederea depunerii materialelor rezultate din demolări si pământ nefertil rezultat în urma unor săpături pentru realizarea fundaţiilor pentru construcţii. Depunerile din demolări vor fi exclusiv moloz, cărămidă, eventual betoane, fără lemn si deşeuri menajere sau de altă natură.
Având în vedere faptul că se vor depune exclusiv materiale inerte, lucrările de amenajare vor fi similare cu cele necesare pentru realizarea haldelor de steril. În sensul Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, art. 17 (2), b) depozitarea se încadrează în categoria operaţiunilor de rambleiere.
Pentru realizarea investiției se vor avea în vedere prevederile studiului de fezabilitate, care constau în :
- amenajarea terenului, care va cuprinde decaparea terenului vegetal (care, eventual, se va depozita în apropiere pentru înierbare după epuizarea capacităţii de rambleiere/haldare) si realizarea treptelor de înfrăţire;
- realizarea unor drenuri, pentru eliminare influenţei negative a apei (evitarea alunecărilor de teren);
- scoaterea în afara zonei de haldare a cursurilor torenţiale, pentru evitarea transportului aluviunilor târâte din zona de haldare spre emisar;
- realizarea unui zid de sprijin în aval (spre emisar) pentru evitarea alunecărilor de teren;
- realizarea/amenajarea accesului la zona de depozitare;
- împrejmuirea terenului cu un gard din plasă de sârmă, pentru limitarea accesului persoanelor în zona de haldare si prevenirea accidentării acestora;
- realizarea unei case poartă, de tip container FDC pentru supravegherea lucrărilor si evidenţa transporturilor.
La executia lucrarilor care fac obiectul caietului de sarcini, executantul/contractantul are obligatia de a respecta si aplica toate actele legislative, normativele si prescriptiile tehnice aflate in vigoare.

Caracteristici ale amplasamentului
Regimul juridic
Imobilul este proprietatea municipiului Hunedoara. În cartea funciară terenul este înscris la numărul 71341, cu nr. cadastral 71341 si se află în extravilanul localităţii Hunedoara.
Regimul economic
Folosinţa actuală este teren neproductiv. Terenul este situat în zonă neamenajată, în care se mai află depozite de materiale inerte (halde de steril).
Regimul tehnic
Terenul este situat în extravilan. Parcela are o suprafaţă de 22400 m2, conform extrasului de carte funciară.
Pe amplasament există reţea de energie electrică. Apa potabilă pentru casa poartă se va asigura din sursă proprie, iar apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin vidanjabil.
Încălzirea se va face cu radiatoare electrice.
Suprafaţa terenului este de 22400 m2. Suprafaţa containerului este de 14,40 m2. Procentul de ocupare a terenului POT propus = 0,06 %, coeficientul de utilizare a terenului CUT propus =0,0006.

Principalele lucrări de construcţii ce vor fi executate:
Se va realiza amenajarea unui teren în vederea depunerii materialelor rezultate din demolări si pământ nefertil rezultat în urma unor săpături pentru realizarea fundaţiilor pentru construcţii. Depunerile din demolări vor fi exclusiv moloz, cărămidă, pământ nefertil, eventual betoane, fără lemn si deşeuri menajere sau de altă natură.
Se propune realizarea următoarelor lucrări:
Amenajarea terenului în vederea rambleierii
• Şanţuri de gardă;
• Drenuri:
- dren principal;
- drenuri secundare.
• Trepte de înfrăţire;
• Împrejmuire teren.
Amenajarea unei platforme pentru circulaţia autobasculantelor si pentru utilajele operatorului (buldozer, concasor)
Casa poartă 

Amenajarea terenului în vederea rambleierii
• Şanţuri de gardă
Pentru a evita efectele apei din precipitaţii asupra materialului depozitat, se va realiza un şanţ de gardă pe latura estică, astfel că apele scurse de pe versant să nu producă eroziunea materialelor depuse.
Pentru a evita transportarea materialului depus în albia râului Cerna, se va realiza un şanţ de gardă si pe latura vestică a depozitului, în aval de acesta.
Şanţurile de gardă vor avea secţiune trapezoidală si vor fi pereate cu dale prefabricate din beton, realizate din beton hidrotehnic C 16/20, cu permeabilitate P8 si gelivitate G50.
Treptele de rupere de pantă se vor realiza, de asemenea, din beton hidrotehnic C 16/20, cu permeabilitate P8 si gelivitate G50.
• Drenuri
Pentru a elimina din amplasament apele de infiltraţie, se propune realizarea unor drenuri.
- dren principal
Drenul principal va avea diametrul nominal de 250 mm. Se recomandă utilizarea ţevilor corugate, cu fante.
Panta drenului va fi cuprinsă între 3 % si 8%.
- drenuri secundare.
Se propune realizarea a 6 drenuri secundare. Acestea vor avea diametrul nominal 100 mm. Aceste se pot realiza din tuburi PVC flexibile (cu fante) sau tuburi PVC gofrate, flexibile, cu fante.
Panta drenurilor secundare va între 0,5 % si 15 %.
Pentru evitarea infiltrării particulelor fine în tuburile de drenaj, se va realiza un filtru invers, cu nisip 0-3 mm, sort 3-7 mm si sort 7-16 mm.
Se va acorda o atenţie deosebită la cuplarea ţevilor si la realizarea filtrului invers.
• Trepte de înfrăţire
Pentru a evita crearea unor planuri de alunecare a terenului, se vor realiza trepte de înfrăţire. Aceste vor avea maxim 0,40 m înălţime.
• împrejmuire teren
Pentru împiedicarea accesului persoanelor străine în perimetrul terenului destinat rambleierii, se va realiza împrejmuirea incintei.
Împrejmuirea va avea înălţimea de 1,80 m si se va realiza cu plasă împletită, montată pe stâlpi din ţeavă rectangulară din oţel, 50 x 50 mm. Stâlpii se vor fixa în fundatii de beton C 8/10. Cota de fundare va fi cu 0,90 m sub cota terenului.
Platformă
Se propune amenajarea unei platforme pentru circulaţia autobasculantelor si pentru utilajele operatorului (buldozer, concasor). Având în vedere faptul că pe platformă vor circula utilaje grele, se propune următoarea structură:
- balast 25 cm;
- piatră spartă 25 cm;
- macadam 8 cm;
- tratament superficial impermeabilizare.
Pentru impermeabilizare, macadamul va fi semipenetrat cu lianţi bituminoşi şi aşternerea de criblură sau split, într-una, respectiv în două reprize succesive, după care se compactează prin cilindrare.
Operaţia de penetrare constă în stropirea stratului din agregate minerale cu lianţi bituminoşi (bitum, emulsii bituminoase şi suspensie de bitum filerizat) prin procedeul la cald şi respectiv la rece.
Se va acorda o atenţie deosebită compactării corespunzătoare a straturilor platformei.
Casa poartă
Casa poartă se va realiza dintr-un container de organizare de şantier. Acesta este echipat cu instalaţie electrică, inclusiv tablou electric. Se va echipa si cu grup sanitar (vas WC si lavoar).
Apa potabilă se va asigura dintr-un rezervor propriu de 1000 l, prin intermediul unui hidrofor. Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin vidanjabil de 2000 dm3.
Containerul se va amplasa pe un radier di beton C 16/20, armat cu plase sudate.

Amplasare/Localizare
Locul de implementare al lucrarii: lucrarile se vor executa pe amplasamentul situat în extravilan, accesul se face pe drumul județean DJ 187 E sau pe strada Ioan Slavici și pe drumuri de exploatare. Terenul pe care se va amenaja cu destinația, zonă rambleiere deșeuri inerte, este evidențiat în CF nr. 71341 Hunedoara, nr. cadastral 71341, cu o suprafață de 22.400 mp și este în proprietatea municipiului Hunedoara

Alte Observatii

Comanda servicii 711/09.11.2020, servicii topografice, prestator: IMOB PROCONS SRL, valoare: 1.200,00 lei

Contract lucrari 245/82501/30.12.2020- Amenajare zona rambleiere deseuri inerte, Municipiul Hunedoara, executant: MERIDIAN TRUST SRL, valoare: 379.818,30 lei

Contract servicii 10/3641/19.01.2021- DIRIGENTIE DE SANTIER, prestator: MITIJEN PREST, valoare: 4.500,00 lei

Contract servicii 150/50673/19.08.2020, întocmire documentație, faza PT, prestator: VALEVERDE INTERNATIONAL SRL, valoare: 28.560,00 lei

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 62534/ 12.08.2021
valoarea lucrărilor executate: 228.161.73 lei incl. TVA